Vet - endring av tredjelandslister - fugler og fjørfekjøttprodukter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1040 av 29. juni 2022 om endring av vedlegg VI og XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder listene over tredjestater, territorier eller soner hvorfra det er tillatt å importere visse fugler i fangenskap og avlsmateriale derav og kjøttprodukter fra fjørfe til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1040 of 29 June 2022 amending Annexes VI and XV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the lists of third countries, territories or zones thereof authorised for the entry into the Union of certain captive birds and germinal products thereof and meat products from poultry

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.07.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer avsnitt A i del 1 i vedlegg VI til forordning (EU) 2021/404. Dette er listen over tredjestater, territorier og soner hvorfra fugler i fangenskap og avlsmateriale fra fugler i fangenskap, bortsett fra fugler i fangenskap som omhandlet i artikkel 62 i forordning (EU) 2020/692, kan importeres til Unionen. Endringen er at de britiske kronbesittelsene Isle of Man og Jersey tilføyes på listen. 

Rettsakten endrer også avsnitt A i del 1 i vedlegg XV til forordning (EU) 2021/404. Dette er listen over tredjestater, territorier og soner hvorfra behandlede kjøttprodukter fra hov- og klovdyr, fjørfe og fuglevilt kan importeres til Unionen. Endringen er at Marokko tilføyes på listen hva angår visse behandlede kjøttprodukter fra annet fjørfe enn strutsefugler. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. april 2022 nr. 633 som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om import av visse levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjestater (dyreimportforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Kommisjonen har tilføyd Isle of Man og Jersey på den forannevnte listen etter søknad fra myndighetene i Det forente kongerike. Disse har overfor Kommisjonen garantert at myndighetene på Isle og Man og Jersey er i stand til å sikre pålitelig sertifisering og overholdelse av relevante dyrehelsekrav ved forsendelse av fugler i fangenskap og rugeegg fra fugler i fangenskap til Unionen. Kommisjonen har funnet garantiene tilfredsstillende. Matillsynet støtter sin vurdering på Kommisjonens vurdering.

Kommisjonen har tilføyd Marokko på den forannevnte listen etter søknad fra landets myndigheter. Disse har overfor Kommisjonen garantert at landet overholder Unionens krav til melding og rapportering av listeførte fjørfesykdommer og at landet overholder Unionens dyrehelsekrav eller tilsvarende krav. Kommisjonen har også vurdert helsesituasjonen for fjørfe i Marokko og kommet til at innførsel av visse behandlede fjørfekjøttprodukter derfra bør tillates. Mattilsynet støtter sin vurdering på Kommisjonens vurdering.      

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2022/1040
Celexnr.: 32022R1040

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 19.07.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.07.2022