Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/851 om retting av portugisisk språkversjon av delegert forordning (EU) 2019/945

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/851 av 22. mars 2022 om retting av portugisisk språkversjon av delegert forordning (EU) 2019/945 om ubemannede luftfartøysystemer og om operatører av ubemannede luftfartøy fra tredjeland

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/851 of 22 March 2022 correcting the Portuguese language version of Delegated Regulation (EU) 2019/945 on unmannes aircraft systems and on third-country operators of unmanned aircraft systems

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/851 er utarbeidet av Kommisjonen og vedtatt 22. mars 2022. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av delegert kommisjonsforordning i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/851 retter opp oversettelsesfeil i portugisisk språkutgave av delegert forordning (EU) 2019/945.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/851 må inkorporeres i EØS-avtalen. Den delegerte kommisjonsforordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i norsk rett.

Den delegerte kommisjonsforordningen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den delegerte kommisjonsforordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner at delegert kommisjonsforordning er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norske myndigheter har ikke innvendinger til at delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/851 inkorporeres i EØS avtalen.

Luftfartstilsynet finner delegert kommisjonsforordning EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/851
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0851

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: