Direktiv om endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser om legemidler for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2022/642 av 12. april 2022 om endring av direktiv 2001/20/EF og 2001/83/EF med hensyn til unntak fra visse forpliktelser om legemidler tilgjengeliggjort i Storbritannia når det gjelder Nord-Irland, samt i Kypros, Irland og Malta

Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2001/20/EC and 2001/83/EC as regards derogations from certain obligations concerning certain medicinal products for human use made available in the United Kingdom in respect of Northern Ireland and in Cyprus, Ireland and Malta

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2022

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten er sendt til EFTA-statene for vurdering. 

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer direktiv 2001/20/EF (opphevet under EØS-avtalen) og direktiv 2001/83/EF (legemiddeldirektivet).

Storbritannia trådte ut av EU 1. februar 2020. I henhold til artikkel 126 og 127 i avtalen om Storbritannia og Nord-Irlands uttreden fra EU ("udtredelsesavtalen") får EØS-retten anvendelse på og i Storbritannia i en overgangsperiode som utløp 31. desember 2020 ("overgangsperioden"). I henhold til protokollen om Irland/Nord-Irland ("protokollen"), som utgjør en integrert del av uttredelsesavtalen, skal de EU-rettslige bestemmelsene som er oppført i bilag 2 til protokollen få anvendelse på og i Storbritannia når det gjelder Nord-Irland. Listen omfatter direktiv direktiv 2001/20/EF og 2001/83/EF (legemiddeldirektivet), og legemidler som markedsføres i Nord-Irland skal derfor overholde disse EU-rettslige bestemmelsene.

Kypros, Irland, Malta og Nord-Irland har historisk sett vært avhengig av forsyning med legemidler fra eller gjennom andre deler av Storbritannia enn Nord-Irland, og forsyningskjedene for disse markedene er ennå ikke fullt ut tilpasset for å overholde EU-retten. For å forebygge mangel på legemidler og sikre et høyt nivå at beskyttelse av folkehelsen, er det ansett nødvendig å endre direktiv 2001/20/EF og 2001/83/EF for å fastsette unntak for legemidler som leveres til Kypros, Irland, Malta og Nord-Irland.

Direktivet inneholder endringsbestemmelser som gjelder unntak fra krav om tilvirker- og importtillatelse for testpreparater, regler om batch-testing av legemidler, utstedelse og søknad om markedsføringstillatelse, import av legemidler, kvalitetskontrolltesting ved import fra tredjeland og bosted og sted for utførelse av arbeid for sakkyndig person på vegne av innnehaver av tilvirkertillatelsen og for sakkyndig person ansvarlig for legemiddelovervåkning. Direktivet inneholder også bestemmelser om betingelser for økt tilsyn med og håndheving av reglene som er relevante for unntak som innføres ved dette direktivet og om å offentliggjøre en liste over legemidler hvor unntakene i dette direktivet er anvendt. 


Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i legemiddelforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/642
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022L0642

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2022
Frist returnering standardskjema: 28.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: