Drikkevann, observasjonsliste for stoffer og forbindelser under drikkevannsdirektivet

Kommisjons gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/679 av 19. januar 2022 om opprettelse av en overvåkingsliste over stoffer og forbindelser som gir bekymring for drikkevann i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2020/2184

Commission implementing decision (EU) 2022/679 of 19 January 2022 establishing a watch list of substances and compounds of concern for water intended for human consumption as provided for in Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: II. Vann

Status

Bestemmelsen er fatsatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Art. 13(8) i direktiv (EU) 2020/2184 - drikkevannsdirektivet - omtaler en såkalt observasjonsliste (eng.: watch list) som skal sørge for å undersøke potensielt helsebetenkelige komponenter i drikkevann. Dette er stoffer som man per nå har begrenset kunnskap om, og hvor det er rimelig å anta at økt kunnskap vil føre til økt behov for overvåkning og/eller begrensning.

I direktiv (EU) 2020/2184 er det omtalt to spesifikke forbindelser som skal tas inn på observasjonslisten i første omgang. Dette er nonylfenol og østradiol, som begge har poetnsielt hormonhermende egenskaper. Beslutning (EU) 2022/679 angir detaljerte krav til analysemetoder i vann, herunder grenseverdi og foreslått analysemetode.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen av bestemmelsen medfører behov for endring i FOR-2016-12-22-1868 drikkevannsforskriften. Utkast til forskrift om endringer i drikkevannsforskriften er utarbeidet mars-juni 2022, med forslag til implementering av de aktuelle endringene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at endringen vil kunne medføre mindre administrative endringer hos den rettslige ansvarlige etter drikkevannsforskriften, som er vannverkseiere. Dette fordi det vil være et krav å vurdere om de aktuelle forbindelsene må analyseres. Dette vil videre medføre enkelte mindre utgifter der analysene må gjennomføres. Mattilsynet sin vurdering er at dette vil gjelde få eller ingen vannverkseiere, og at de økonomiske konsekvensene dermed vil bli svært begrenset.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Overordnet fremstår observasjonsliste som en hensiktsmessig tilnærming til mulig helsebetenkelige forbindelser i drikkevann. Her skal analyser kun gjennomføres der det er vurdert som nødvendig. Dette for at analyser faktisk blir gjennomført, samtidig som det ikke fører til unødige adminsitrasjon og utgfter. Dette passer godt inn i den risikobaserte tilnærmingen til drikkevannsforsyning, som i Norge har vært gjeldende siden drikkevannsforskriften av 2017.

Da dette allerede var omtalt i direktiv (EU) 2020/2184, var bestemmelsen forventet, og det er ingen uventede avgjørelser som gjør det nødvendig å endre utkastet til endringer i drikkevannsforskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Beslutning (EU) 2022/679
Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2020/2184
Celexnr.: 32022D0679

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.05.2022
Frist returnering standardskjema: 06.09.2022
Dato returnert standardskjema: 03.11.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.06.2022
Høringsfrist: 15.09.2022
Frist for gjennomføring: 01.01.2023