Eksport av avfall til gjenvinning i land utanfor OECD - endringar

Kommisjonsforordning (EU) 2022/520 av 31. mars som endrar forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport for gjenvinning av visse kategoriar avfall lista i vedlegg III og IIIA til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 til visse land som OECD-vedtaket om kontroll av grensekryssande transport av avfall ikkje gjeld for

Commission Regulation (EU) 2022/520 of 31 March 2022 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary movements of wastes does not apply

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.06.2022

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten er vedteken i EU 31. mars 2022 og er innlemma i EØS-avtalen ved EØS-komiteens avgjerd nr. 350/2022 av 9. desember 2022. Rettsakten er gjennomførd i norsk rett i avfallsforskrifta kapittel 13 om grensekryssande sendingar av avfall.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1418/2007 har sitt opphav i forordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssande avfallstransportar (heretter kalla grensekryssforordninga). Grensekryssforordninga har bl.a. føresegner om eksport av avfall til land der OECD sitt vedtak om kontroll med grensekryssande transport av avfall ikkje er gjeldande (heretter kalla "ikkje-OECD-land"). I tråd med artikkel 37 i grensekryssforordninga, skal EU kommisjonen samle inn informasjon og lage oversikt over avfall som er lista opp i vedlegg III og IIIA i grensekryssforordninga, som ikkje-OECD-land kan ta imot og kva kontrollprosedyre dei ønskjer skal bli nytta i mottakarlandet.

Nyleg vart kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007 endra gjennom forordning (EU) 2021/1840 den 20. oktober 2021. Det har i ettertid av denne endringa blitt avdekka behov for ytterlegare endringar basert på tilbakemeldingar frå ikkje-OECD land, blant anna India og Moldova. Chile var også oppført uriktig som eit land der OECD vedtaket om grensekryssande transport av avfall ikkje er gjeldande og landet er dermed fjerna frå oversikta i kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007. Med bakgrunn i nye opplysingar og behov for korrigering av eksisterande informasjon, har EU kommisjonen igjen endra forordning nr. 1418/2007 gjennom kommisjonsforordning (EU) 2022/520 som tredde i kraft den 31. mars 2022. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1418/2007 og seinare endringsforordningar er gjennomført i avfallsforskrifta kapittel 13 om grensekryssande sendingar av avfall. Det var naudsynt å endre avfallsforskrifta kapittel 13 § 13-1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen vesentlege økonomiske eller administrative konsekvensar.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vart behandla i spesialutvalet for miljø ved skriftleg prosedyre 2. september 2022. Spesialutvalet fann rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Forslag om å endre avfallsforskrifta kapittel 13 har vore på høyring. Det kom ingen innspel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten endrar forordning (EF) nr. 1418/2007 som er innlemma i EØS-avtalen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007 og tilhøyrande endringsrettsakter gjeld eksport av avfall til tredjestatar. Da forordninga vart innlemma i EØS-avtalen blei det vedlagt ei erklæring til EØS-komiteens avgjerd som seier at «Innlemmingen av disse rettsaktene berører ikke virkeområdet for EØS-avtalen». Seinare endringsrettsakter har vore vurderte som relevante og akseptable for innlemming i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)520
Rettsaktnr.: 2022/520
Basis rettsaktnr.: 1013/2006
Celexnr.: 32022R0520

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2022
Frist returnering standardskjema: 19.08.2022
Dato returnert standardskjema: 08.09.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 350/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.10.2022
Høringsfrist: 21.11.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker