Forordning (EU) 2022/2074 som endrer definisjonen av SNOWTAM

Kommisjonsforordning (EU) 2022/2074 av 20. juli 2022 som endrer forordning (EU) 139/2014, vedrørende definisjonen av SNOWTAM

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/2074 of 20 July 2022 amending Regulation (EU) 139/2014, as regards the definition of SNOWTAM

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Det innledende forslaget fra EASA ("NPA") ble fremmet under en «hasteprosedyre», som regelverk som adresserer et sikkerhetstiltak som innebærer behov for rask reaksjon. Forslaget ble derfor sendt til medlemsstatene like før utgangen av 2021, og med ca. én måneds frist til å gi innspill.

EASA har etter denne høringsperioden utarbeidet et forslag til innstilling til kommisjonen, Opinion 03-2022. Basert på denne innstillingen har kommisjonen lagt frem et forslag til rettsakt. Rettsakten ble vedtatt i juli 2022, men først publisert i OJEU 28. oktober 2022.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt rettsakten (EU) 2022/2074 ("delegated act") som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014 om krav til sertifisering av lufthavner. Endringen går utelukkende ut på at definisjonen av SNOWTAM (rapporteringsformat for vinterforhold på rullebaner på lufthavner) blir endret, og tilpasset formatet som brukes globalt og i samsvar med ICAOs regelverk.

Rettsakten inngår i regelverkspakken som er omtalt i EØS-notat med korttittelen "Endringsforordning til (EU) 2017/373 - endringer i AIP-strukturen og datakatalogen, RMT.0719".

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører en mindre endring i forordning (EU) nr. 139/2014, som er gjennomført i norsk rett som del av EØS-avtalen. Endringen vil også måtte gjennomføres i norsk rett i form av endring i aktuell gjennomføringsforskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget har direkte virkning for lufthavnoperatører. Forslaget antas ikke å ville få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner forslaget til rettsakt EØS-relevant og akseptabelt. 

Vurdering

Det innledende forslaget ble vurdert av Luftfartstilsynet, og Luftfartstilsynet har meldt tilbake til EASA at man fra norsk side støtter regelverksforslaget. Det synes ikke å være noen vesentlige endringer fra EASAs innledende forslag til rettsakten som nå er vedtatt av kommisjonen.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Siden rettsakten ikke vil bli tatt inn i EØS-avtalen før den overliggende Råds- og parlamentsforordningen (EU) 2018/1139 er tatt inn, vil Luftfartstilsynet vurdere å gjennomføre rettsakten direkte i nasjonal rett i mellomtiden.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2074
Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139
Celexnr.: 32022R2074

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.08.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.05.2022
Høringsfrist: 20.06.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker