Endring av helsesertifikater - 2022/36 - endring av 2020/2235

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/36 av 11. januar 2022 om endring av vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 med hensyn til modellsertifikater til bruk ved innførsel til Unionen for forsendelser med visse akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/36 of 11 January 2022 amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards model certificates for the entry into the Union of consignments of certain live aquatic animals and products of animal origin

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.06.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 11. januar 2022, og kunngjort i EUR-Lex 13. januar 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 2. februar 2022.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, forordning (EU) 2022/36, gjennomfører en nødvendig endring i rettsakten som angår helsesertifikater for animalske produkter og dyr (næringsmidler - forordning (EU) 2020/2235).

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere noen av de eksisterende helsesertifikatene i nevnte forordning for å sikre at flere av helsesertifikatene som angår storfe, sau og geit er oppdaterte i henhold til de dyrehelsemessige kravene knyttet til BSE. Der med må flere av dyrehelsesertifikatene oppdateres med de nyeste henvisningene til BSE-regelverket.

Det er videre behov for å oppdatere sertifikatene for kjøttprodukter av hjortedyr med riktige regelverkshenvisninger i henhold til oppdaterte krav. Videre klargjøres regelverkskravene knyttet til pølseskinn.

Neste endring skal klargjøre hvilke produkter av akvatiske dyr med mer (fiskeriprodukter) som skal følge sertifikatkravene for fiskeriprodukter. På grunn av endringer i forordning (EU) 2020/692 er det også nødvendig å endre noen av sertifikatene for fiskeriprodukter.

Videre justeres sertifikatene for ubehandlet melk til konsum, der sertifikatene nå viser de forskjellige behandlingsalternativene som finnes i regelverket.

Til sist gjøres det endringer i sertifikatene som omfatter hyllestabile sammensatte produkter, innførsel og transitt. Her tas det inn særskilte krav knyttet til meieriprodukter, og muligheten til å krysse av at produktet har sin opprinnelse innen Unionen. Videre tas det inn en mulighet til å identifisere arten melken kommer fra. Det gjøres også en endring for å kunne fylle ut at produktet har bestanddeler som kommer fra flere forskjellige stater.

Det er også gitt en overgangsordning for at produkter som er sendt før 15. juni 2022 kan bruke de gamle sertifikatene i forordning (EU) 2020/2235 frem til 15. september 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring av forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2020/2235 i norsk rett.

Disse endringene vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten gjør endringer i flere av de eksisterende helsesertifikatene som er gitt i forordning (EU) 2020/2235. Det fleste gjelder oppdateringer av regelverkshenvisninger for å sikre at sertifikatene viser til riktige og oppdaterte regelverkskrav. Produktene som berøres er alt fra produkter fra akvatiske dyr med mer, kjøtt fra storfe, sau og geit, pølseskinn, kjøttprodukter av hjortedyr, ubehandlet melk, og hyllestabile sammensatte produkter.

Endringene av sertifikatene vil sikre en bedre etterlevelse av regelverkskravene og sikre menneske- og dyrehelsen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/36
Celexnr.: 32022R0036

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.02.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: