Endring av helsesertifikater for visse dyr og kategorier - endring av 2021/403

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/37 av 12. januar 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 med hensyn til modell for dyrehelsesertifikater og modell for dyrehelse-/offisielle sertifikater, for innførsel til Unionen og forflytning mellom medlemsstatene av sendinger av visse arter og kategorier av fjørfe og burfugl og avlsmateriale fra disse

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/37 of 12 January 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain species and categories of poultry and captive birds and germinal products thereof

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.06.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 12. januar 2022, og kunngjort i EUR-Lex 13. januar 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 16. januar 2022.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, forordning (EU) 2022/37, gjennomfører en nødvendig endring i rettsakten som angår helsesertifikater for landdyr og avlsmateriale derav - forordning (EU) 2021/403.

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere det eksisterende helsesertifikatet for transport innen EU/EØS av under 20 fjørfe eller under 20 egg til klekking, for å oppdatere regelverkshenvisningen til det nyeste regelverket (vedlegg I kap. 18). Det samme gjelder for fjørfe som skal til slakting, der regelverkshenvisningene må oppdateres med de nyeste reglene (vedlegg I kap. 19).

Regelverkshenvisningene i sertifikatet for egg til klekking (vedlegg II, kap. 27 og 28), blir også oppdatert med de nyeste regelverkskravene.

Det gis et nytt sertifikat i vedlegg II kap. 34 for burfugl for å ta høyde for en endring i regelverket for burfugl, der det er gitt et unntak for duer brukt i konkurranser. Det er også behov for å oppdatere artikkel 17 til forordning (EU) 2021/403, for å oppdatere opplistingen av sertifikater til å også omfatte det nye sertifikatet i vedlegg II kap. 34.

Det er gitt en overgangsordning for at produkter som er sendt før 15. juni 2022 kan bruke de gamle sertifikatene i forordning (EU) 2021/403 frem til 15. september 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring av forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/403 i norsk rett.

Denne endringen vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten gjør flere endringer til regelverkshenvisningene, som er nødvendig for å sikre at de omfattede fuglene og egg oppfyller EU-kravene når de innføres til EU/EØS. Disse endringene vurderes som fornuftige.

Innføringen av et nytt sertifikat for å ta høyde for unntak i regelverket når det gjelder konkurranseduer, er også fornuftig.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/37
Celexnr.: 32022R0037

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 06.04.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: