Endring av private erklæringer for sammensatte produkter - endring av 2020/2235

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/7 av 5. januar 2022 om endring av vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 med hensyn til dyrehelsekravene for import til Unionen av meieriprodukter i hyllestabile sammensatte produkter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/7 of 5 January 2022 amending Annex V to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards the animal health requirements for the entry into the Union of dairy products contained in shelf-stable composite products

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.06.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 5. januar 2022, og kunngjort i EUR-Lex 6. januar 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 7. januar 2022.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, forordning (EU) 2022/7, gjennomfører en nødvendig endring i rettsakten som angår helsesertifikater for animalske produkter og dyr (næringsmidler - forordning (EU) 2020/2235).

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere den private erklæringen i vedlegg V til forordning (EU) 2020/2235 når det gjelder dyrehelsekravene som stilles til hyllestabile sammensatte produkter. Den private erklæringen oppdateres for å ta med et punkt om kravene knyttet til behandlingen av meieriprodukter for å fjerne risiko-elementer i produktet. Disse kravene er gitt i forordning (EU) 2020/692.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring av forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2020/2235 i norsk rett.

Denne endringen vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten gjør en endring til den eksisterende private erklæringen som skal følge gitte forsendelser med hyllestabile sammensatte produkter. Dette dokumentet er gitt i vedlegg V til forordning (EU) 2020/2235. Endringen er knyttet til behovet for å koble erklæringen opp mot reglene gitt i forordning (EU) 2020/692 når det gjelder dyrehelsekrav knyttet til behandling av meieriprodukter. Endringen vil sikre at all nødvendig informasjon om det sammensatte produktet er tatt med i erklæringen og man får et helhetlig bilde av produktet gjennom erklæringen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/7
Celexnr.: 32022R0007

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 06.04.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: