Endringer til helsesertifikater i vedlegg I og II til forordning (EU) 2021/403 (2022/497)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/497 av 28. mars 2022 om endring og retting av vedlegg I og II til gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 med hensyn til maler for helsesertifikater og maler for kombinerte helsesertifikater/offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen og forflytning mellom medlemsstatene av forsendelser av visse kategorier av landdyr og avlsmateriale fra disse

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/497 of 28 March 2022 amending and correcting Annexes I and II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards certain model animal health certificates, animal health/official certificates and declarations for the movements between Member States and the entry into the Union of consignments of certain species and categories of terrestrial animals and germinal products thereof

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.06.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 28. mars 2022, og kunngjort i EUR-Lex 29. mars 2022. Rettsakten trer i kraft i EU den 18. april 2022.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, forordning (EU) 2022/497, gjennomfører flere endringer og presiseringer til de eksisterende helsesertifikatene i rettsakten som angår helsesertifikater for landdyr og avlsmateriale derav - forordning (EU) 2021/403.

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere flere av sertifikatene i vedlegg II, som ligger i kapitlene 4, 12 til 22, 34a, 39, 42, 47, 48, 50, 53, 54, 59 og 63. Oppdateringene baserer seg på behovet for å klargjøre bruken av de forskjellige helsesertifikatene, rette opp feil i henvisninger, klargjøre bruken av felt i helsesertifikatene, og rette opp noen felt til å kunne inneholde mer relevant informasjon.

Det er også tatt med en overgangsperiode der man kan bruke de gamle utgavene av sertifikatene så lenge de er utstedt senest 15. september 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring av forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/403 i norsk rett.

Denne endringen vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten gjennomfører mange endringer og presiseringer til helsesertifikatene som ligger i vedlegg II til forordning (EU) 2021/403. Disse er nødvendige for å få riktig forståelse og bruk av helsesertifikatene. Det er også gitt en overgangsordning for bruk av de game sertifikatene så lenge de er utstedt senest 15. september 2022.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/497
Celexnr.: 32022R0497

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 06.04.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: