EU Ecolabel - forlengelse av gyldighetstid

Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/1229 datert 11. juli 2022 - forlengelse av gyldighetstiden for kriterier for EU Ecolabel for maling og lakk, madrasser, absorberende hygieneprodukter, møbler, og tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg

Commission Decision (EU) 2022/1229 of 11 July 2022 amending Decisions 2014/312/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU, (EU) 2016/1332 and (EU) 2017/176 as regards the period of validity of the EU Ecolabel criteria and of the related assessment and verification requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.06.2022

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert til Kommisjonen

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/1229 datert 11. juli 2022 omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere beslutninger angående miljømerking (EU Ecolabel). Kommisjonsvedtak 2014/312/EU om innendørs og utendørs maling og lakk forlenges til 31. desember 2025. Kommisjonsvedtak 2014/391/EU om madrasser forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak 2014/763/EU om absorberende hygieneprodukter forlenges til 31. mars 2023. Kommisjonsvedtak (EU) 2016/1332 om møbler forlenges til 31. mars 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/176 om tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg forlenges til 30. juni 2026. Vedtaket er gjort i påvente av revisjon av miljøkriteriene for disse produktgruppene. For å sikre overgangen til en mer sirkulær økonomi vil EU-kommisjonen teste integreringen av PEF (Product Environmental Footprint method) i revisjonen av disse produktgruppene. 

Revisjon av kriteriene for absorberende hygieneprodukter er igangsatt, mens arbeidet med de andre settes i gang når PEF'er for disse områdene er klare. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning."

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader

Miljømerking Norge mener at revisjon skulle vært igangsatt. Dette er fremmet i diskusjonene i EUEB (EU Ecolabelling Board) uten at de fikk gjennomslag. Miljømerking mener likevel at rettsakten er akseptabel.  

Vurdering

Barne- og familiedepartementet slutter seg til vurderingene fra Miljlømerking Norge. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.: (EF) 66/2010
Celexnr.:

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2022
Frist returnering standardskjema: 04.05.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: