Forordning (EU) 2022/844 om retting av svensk språkversjon av forordning (EU) nr. 1178/2011

Kommisjonsforordning (EU) 2022/844 av 30. mai 2022 om retting av svensk språkversjon av forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske fremgangsmåter og administrative prosedyrer relatert til flybesetning i sivil luftfart i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 av Europaparlamentet og av Rådet

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/844 of 30 May 2022 correcting the Swedish language version of Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) 2022/844 er utarbeidet av Kommisjonen, og vedtatt 30. mai 2022. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2022/844 retter opp oversettelsesfeil i svensk språkutgave av forordning (EU) nr. 1178/2011.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2022/844 må inkorporeres i EØS-avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2022/844 inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/844
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32022R0844

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: