Nye helsesertifikater for visse hovdyr for deltakelse i arrangementer utenfor EU - endring av 2021/403

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/55 av 9. november 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 med hensyn til tillegget av et nytt modellsertifikat for hovdyr med opprinnelse i Unionen, som er flyttet til et tredjeland eller territorium for å delta i arrangementer, utstillinger, framvisninger og show, for deretter å flyttes tilbake til Unionen, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til listen over tredjestater hvorfra innførsel til Unionen av hovdyr er tillatt

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/55 of 9 November 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards the addition of a new model certificate for the entry into the Union of certain ungulates which originate in the Union, that are moved to a third country or territory for their participation in events, exhibitions, displays and shows and are then moved back to the Union, and amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the list of third countries authorised for the entry into the Union of ungulates

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.06.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 9. november 2021, og kunngjort i EUR-Lex 17. januar 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 20. januar 2022.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, forordning (EU) 2022/55, gjennomfører et nytt helsesertifikat i rettsakten som angår helsesertifikater for landdyr og avlsmateriale derav - forordning (EU) 2021/403.

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere rettsakten, 2021/403 vedlegg II, med et nytt helsesertifikat for hovdyr som skal følge hovdyr som skal flyttes ut av unionen til en stat utenfor EU/EØS, og tilbake igjen, når dette skjer i forbindelse med et arrangement i nevnte stat utenfor EU/EØS.

Videre er det nødvendig å oppdatere tredjelandslisten i forordning (EU) 2021/404 for å stadfeste hvilke stater utenfor EØS som nevnte sertifikat kan brukes i forbindelse med reiser til og fra. Her stilles det krav til garantier for å sikre at man ikke sprer smitte.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring av forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/403 i norsk rett.

Denne endringen vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten legger til et nytt helsesertifikat i forordning (EU) 2021/403 som skal benyttes ved transport av hovdyr til og fra stater utenfor EØS, på grunn av konkurranser og eventer. Dette sertifikatet mangler i dag og KOM ser det som nødvendig å etablere et slikt sertifikat for å sikre flyten på en trygg og god måte.

I tillegg er det nødvendig å oppdatere tredjelandslisten i forordning (EU) 2021/404 for å sikre at statene som disse hovdyrene sendes til og kommer tilbake fra, er trygge for smitte som kan spre seg innen EU/EØS.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/55
Celexnr.: 32022R0055

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 06.04.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: