Økologi-Utvidet mulighet for søknad om tillatelse til bruk av ikke-økologisk protein som følge av Ukraina krigen

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1450 av 27 juni 2022 om utfyllende regler til Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848 som omhandler bruk av ikke-økologiske protein fôrmidler til produksjon av økologiske husdyr i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1450 of 27 June 2022 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the use of non organic protein feed for the production of organic livestock due to Russia's invasion of Ukraine

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2022/1450 gir utfyllende regler til forordning (EU) 2018/848, og omhandler nye regler for kompetent myndighet om å anerkjenne mangel på protein fôrmidler som følge av Russlands invasjon av Ukraina som en katastrofesituasjon (jf. forordning (EU) 2020/2146 artikkel 1(1)). Ved en slik katastrofesituasjon gir rettsakten mulighet for kompetent myndighet til å behandle søknad fra økologiske virksomheter om tillatelse til å bruke inntil 5% ikke-økologiske protein fôrmidler i fôr til voksne svin og fjørfe. Det blir derfor en utvidet mulighet og ikke kun til unge økologiske svin (under 35 kg) og unge fjørfe jf. forordning (EU) 2018/848 vedlegg II, del II, punkt 1.9.3.1(c) and 1.9.4.2(c). En forutsetning for en slik tillatelse er at økologiske virksomheter kan dokumentere mangel på økologiske protein fôrmidler, og at det sannsynliggjøres at dette er med bakgrunn i krigen i Ukraina. Det er et overordnet formål og krav om å begrense omfanget av unntak fra produksjonsreglene i økologisk produksjon. Tillatelsen skal innvilges for en begrenset tidsperiode, og unntaket skal ikke vare lenger enn nødvendig (maksimum 12 måneder varighet).  

Det er krav til de økologiske virksomheter om å oppbevare dokumentasjon, og kontrollorganet (Debio) skal kontrollere at de økologiske virksomhetene har fulgt vilkårene som ligger til grunn for tillatelsen. Økologiske virksomheter og økologisk produkt beholder sin økologiske status når vilkårene er oppfylt. Kompetent myndighet skal umiddelbart formidle informasjon om slike tillatelser til EU kommisjonen og andre medlemsland gjennom datasystemet OFIS.

Bakgrunnen for regelverksendingen er at Russlands innvasjon av Ukraina har medført en alvorlig konsekvens for forsyningen av økologiske protein fôrmidler til flere EØS-land. Rettsakten har en tilbakevirkende kraft fra 24. februar 2022 i EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift av 11. juni 2022 nr. 1171 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2022/1450 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Rettsakten vurderes kun til å ha nyttevirkning for økologiske virksomheter, siden det er behov for en midlertidig mulighet for økologiske virksomheter til å søke om tillatelse til å benytte ikke-økologiske proteinfôrmidler i produksjon av økologisk fôr til økologisk svin og fjørfe. Bakgrunnen er at Russlands invasjon av Ukraina har medført en utfordende tilgang på økologiske proteinkilder. Det produseres lite økologiske protein fôrmidler i Norge, og økologiske fôrvirksomheter i Norge er avhengig av import. Blant annet importeres det hvete med høyt proteininnhold fra Kazakhstan som skipes ut fra Russland. Dette er for tiden ikke mulig å gjennomføre med bakrunn i krigen mellom Russland og Ukraina. Hele markedssituasjonen for økologiske protein fôrmidler påvirkes av situasjonen, siden flere land som i dag handler råvarer av Ukraina/Russland nå må handle andre steder.   

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)1450
Rettsaktnr.: 2022/1450/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32022R1450

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 235/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.08.2022
Høringsfrist: 20.09.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 26.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.10.2022

Lenker