Plantevernmidler - 540/2011, oppdatering av lister

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/801 av 20. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 for å oppdatere listen over de aktive stoffene som er godkjent eller anses for å ha blitt godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/801 of 20 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 to update the list of active substances approved or deemed to have been approved under Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.07.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Liste A i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011, om aktive stoffer tillatt brukt i plantevernmidler, inneholder oversikt over de stoffer som var godkjent etter rådsdirektiv 91/414/EØF, jf. EUs tdligere regelverk for plantevernmidler. For en rekke av disse stoffene er godkjenningsperioden utløpt uten at det er søkt om regodkjenning, eller en søknad om regodkjenning er senere trukket tilbake. Samme forhold gjelder for enkelte stoffer på liste B som innholder oversikt over stoffer som har vært vurdert og godkjent etter forordning (EU) nr. 1107/2009.

For oversiktens og oppdateringens skyld ønsker man nå å fjerne alle disse ikke lenger godkjente stoffene fra henholdsvis del A og del B i forordning (EU) nr. 540/2011. Tilsammen 75 stoffer blir fjernet fra listene på denne måten.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/801
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32022R0801

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2022
Frist returnering standardskjema: 13.09.2022
Dato returnert standardskjema: 11.07.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 11/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.02.2023