Aroma - endringer i Vedlegg I for 25 aromastoffer - fjerner tilleggskrav gitt i fotnoter

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1465 av 5. september 2022 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til enkelte aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2022/1465 of 5 September 2022 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forordning (EU) nr. 2022/1465 fjerner fotnoter som gjelder 25 aromastoffer. EUs unionsliste for hvilke aromastoffer som er tillatt å bruke i mat, ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 872/2012.  Det var noe usikkerhet knyttet til flere av disse aromastoffene.

Stoffene som denne rettsakten omfatter, har fotnote 1 knyttet til seg. Denne sier: «Fotnote «1» gjelder aromastoffer der vurderingen må fullføres av Myndigheten». Dette betyr at den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) må gjøre en endelig vurdering av stoffet, før de kan endelig godkjennes.

EFSA har foretatt vurdering av disse 25 aromastoffene. EFSA har ikke funnet bekymring til inntak av aromastoffene. Siden vurdering er gjennomført og det ikke er knyttet bekymring til inntak av stoffene, er det derfor naturlig å fjerne fotnote 1 som er knyttet til disse aromastoffene.

Rettsakten fjerner fotnoten 1 fra  aromastoffene;

FL. nummer

Navn

02.060

p-Mentha-1,8-dien-7-ol

02.091

Myrtenol

02.139

Deca-(2E,4E)-dien-1-ol

02.153

Hepta-2,4-dien-1-ol

02.162

Hexa-2,4-dien-1-ol

02.188

Nona-2,4-dien-1-ol

05.057

Hexa-2(trans),4(trans)-dienal

05.064

Trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal

05.071

Nona-2,4-dienal

05.081

2,4-Decadienal

05.084

Hepta-(2E,4E)-dienal

05.101

Penta-2,4-dienal

05.106

Myrtenal

05.108

Undeca-2,4-dienal

05.125

Dodeca-(2E,4E)-dienal

05.127

Octa-2(trans),4(trans)-dienal

05.140

Deca-2(trans),4(trans)-dienal

05.141

Deca-2,4,7-trienal

05.173

Nona-(2E,4E,6E)-trienal

05.186

2,4-Octadienal

05.194

(2E, 4E)-nona-2,4-dienal

05.196

(2E, 4E)-undeca-2,4-dienal

09.278

p-Mentha-1,8-dien-7-yl acetate

09.302

Myrtenyl acetate

09.573

Hexa-2,4-dienyl acetate

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere. Rettsakten vil imidlertid bidra til at regelverket blir enklere å forstå ved at man slipper å lete etter hva Fotnote 1 betyr. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1465
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32022R1465

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.09.2022
Frist returnering standardskjema: 25.09.2022
Dato returnert standardskjema: 20.09.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.09.2022
Høringsfrist: 03.11.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker