Avslag på artikkel 13 helsepåstand

Kommisjonsforordning (EU) 2022/719 av 10. mai 2022 om avslag på helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2022/719 of 10 May 2022 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.07.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kun tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander kan benyttes på mat- og drikkevarer. Dersom virksomheten ønsker å bruke andre helsepåstander enn de som er godkjent må de sende søknad om godkjenning til en medlemsstat. Bruken av ernærings- og helsepåstander reguleres i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler og gjennomfører forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen) i norsk regelverk. Det er frivillig å benytte ernærings- og helsepåstander. En virksomhet som ønsker å bruke godkjente helsepåstander i merkingen eller reklamen for næringsmiddelet, har ansvar for at kravene i påstandsforordningen er oppfylt. Ett av formålene med påstandsforordningen er å sikre at helsepåstander er sannferdige, klare, pålitelige og ikke villedende for forbrukerne. Ved mottat av søknader om nye helsepåstander, skal medlemsstaten videresende denne til Den europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA) for en vitenskapelig vurdering. Europakommisjonen og de andre medlemsstatene skal orienteres om dette. Europakommisjonen skal på bakgrunn av EFSAs konklusjoner treffe beslutning om godkjenning eller avslag av helsepåstanden.

Forordning (EU) 2022/711 gjelder avvisning av tre artikkel 13 helsepåstander. Artikkel 13 helsepåstander er funksjonspåstander som sier noe om et næringsstoff eller et annet stoffs betydning for kroppens vekst, utvikling og funksjoner, psykologiske eller atferdsmessige funksjoner eller betydning for slanking, vektkontroll, nedsatt sultfølelse, økt metthetsfølelse eller reduksjon av kostens energiinnhold.

EFSA har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for de tre søknadene (EFSA-Q-2020-00024, EFSA-Q-2019-00423 og EFSA-Q-2019-00229) og har konkludert med at det ikke er fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon til å etablere en årsak- og virkningssammenheng mellom helsepåstandenes ordlyd og inntak av virkestoffene. Helsepåstandene oppfyller således ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent.

Virksomhetene søkte om følgende helsepåstander (fritt oversatt):

  • Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 bidrar til forbedring av laktosefordøyelsen hos personer som har problemer med å fordøye laktose.
  • Regelmessig inntak av C21-kaffe bidrar til å opprettholde DNA-integriteten i kroppens celler.
  • MenaQ7®, vitamin K2 som menaquinon-7, forbedrer arteriell stivhet.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne. 

Virksomhetene:

Virksomhetene må forholde seg til at helsepåstandene som avvises ikke kan brukes på næringsmidler.

Forbrukerne:

EFSA-vurderingene gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/719
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32022R0719

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2022
Frist returnering standardskjema: 24.06.2022
Dato returnert standardskjema: 23.05.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.12.2021
Høringsfrist: 20.01.2022
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.