Biocid - Alphachloralose Pasta

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1006 av 24. juni 2022 om uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Pasta forelagt av Frankrike og Sverige i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2022/1006 of 24 June 2022 on the unresolved objections regarding the terms and conditions of the authorisation of the biocidal product family Alphachloralose Pasta referred by France and Sweden in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt 24. juni 2022 og ble publisert i OJ 27. juni 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. oktober 2022.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2022/xxx om uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien Alphachloralose Pasta i produkttype 14 (gnagermidler). Produktfamilien inneholder det biocidaktive stoffer alfakloralose, som brukes til bekjempelse av mus innendørs. Basert på rapporter fra flere land om forgiftninger av hunder og katter og med henvisning til artikkel 48 i biocidforordningen valgte flere medlemsland å innføre ulike restriksjoner for å redusere faren for slike forgiftninger. Det var uenighet om merking med fare for forgiftning av mennesker og ikke-målorganismer og krav om bruk i åtestasjoner var tilstrekkelig for å redusere fare for forgiftninger, eller om man skulle gå lenger og nekte all privatbruk. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen. Etter diskusjon i stående komite for biocidprodukter konkluderes det med at produktfamilien bare skal godkjennes dersom det å nekte godkjenning vil medføre uforholdsmessig store negative samfunnsmessige konsekvenser sammenlignet med risiko for menneskers helse, dyrs helse eller miljøet ved de betingelser som ligger i godkjenningen. Det enkelte medlemsland kan avgjøre hvilke risikoreduserende tiltak som ansees nødvendig i sitt land.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1006
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32022D1006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2022
Frist returnering standardskjema: 09.08.2022
Dato returnert standardskjema: 09.08.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.10.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 279/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.06.2022
Høringsfrist: 31.07.2022
Frist for gjennomføring: 29.10.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 28.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.12.2022

Lenker