Biocid - oppdatering av arbeidsprogram

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/825 av 17. mars 2022 om endring av vedlegg II til delegerte forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer som inngår i biocidprodukter nevnt i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/825 of 17 March 2022 amending Annex II to Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 on the work programme for the systematic examination of all existing active substances contained in biocidal products referred to in Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 17. mars 2022 og ble publisert i OJ 30. mai 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. desember 2022.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2022/825endrer forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer ved å erstatte vedlegg II med en oppdatert liste over aktivstoff/produkttype-kombinasjoner. Enkelte kombinasjoner er fjernet fordi de ikke lenger støttes av søkeren, enkelte er godkjent eller avslått og for enkelte er aktivstoffets identitet omdefinert.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/825
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32022R0825

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.06.2022
Frist returnering standardskjema: 15.06.2022
Dato returnert standardskjema: 15.06.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 306/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.06.2022
Høringsfrist: 31.07.2022
Frist for gjennomføring: 10.12.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 09.12.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.01.2023

Lenker