Endring av forordning (EU) 2016/403 - klassifisering av overtredelser

Gjennomføringsordning (EU) 2022/694 om endring av forordning (EU) 2016/403 vedrørende nye alvorlige overtredelse av Unionens regelverk som kan føre til tap av god vandel for veitransportører

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/694 of 2 May 2022 amending Regulation (EU) 2016/403 as regards new serious infringements of the Union rules which may lead to the loss of good repute by the road transport operator

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.05.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Gjennomføringsforordningen ble vetdatt av Kommisjonen 2. mai 2022.

Rettsakten er til vurdering hos EFTA-landene. 

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen vedtok 2. mai 2022 gjennomføringsfororordning (EU) 2022/694 om endring av forordning (EU) 2016/403 vedrørende nye alvorlige overtredelse av Unionens regelverk som kan føre til tap av god vandel for veitransportører. Forordning (EU) 2016/403 har 3 bilag som inneholder hhv. klassifisering av alvorlige overtredelser av Unionens regelverk som kan føre til tap av god vandel, en beregningsmodel og klassifisering av ulike kontrollpunkter som brukes ved sanksjonering av brudd ved kontroller langs vei og foretak.

Gjennomføringsforordning 2022/694 omhandler endringer i bilag I og II.

Etter forordning (EU) 2016/403 vedlegg I kategoriserers overtredelser som følger: 

SI - Serious Infringement

VSI - Very Serious Infringement

MSI - Most Serious Infringement

Gjennomføringsforordning (EU) 2022/694 er vedtatt for å ta hensyn til endringer som følger av EUs mobilitetspakke, herunder regler om kjøre- og hviletid for sjåfører, innkvartering av sjåfører, tilrettelegging av arbeid for arbeidstakeren, nye registreringer i fartsskriveren, regler om felleskapstillatelse, kabotasje, lovvalgsregler og utstasjoneringsregler. 

Krav til god vandel er ett av fire vilkår som må være oppfylt for å få transportløyve etter yrkestransportloven §§ og 5. Statens vegvesen er løyvemyndighet, jf. ytl § 12. 

Det følger av yrkestransportforskriften § 6 og forordning (EF) 1071/2009 artikkel 6 (1) noen retningslinjer for vurderingen av vandelskravet. Av yrkestransportforskriften § 10 følger det at
søknad om løyve skal vedlegges politiattest. I dag er det slik at vurdering av vandel gjøres for alle søknader om løyve, samt for alle løyvehavere hvert tredje år. Etter endringene i Lov 22.juni 2022 nr. 84 om endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (mobilitetspakken mv.) trådte i kraft har også daglig leder blitt gjenstand for vandelsvurdering.

I utgangspunktet vil sanksjonerte overtredelser etter forordning (EU) 2016/403 også være en del av grunnlaget for vurderingen for transportforetakets vandel. Det arbeides imidlertid med  kompatibiliteten mellom VaDIS og Transporttillatelser (TT), og EU, r løyvemyndigheten mottar derfor et begrenset antall rapporter om overtredelser etter forordning (EU) 2016/403. VaDIS står for «Vehicle and Driver Inspection System», og er et dataverktøy spesielt utviklet for bruk i utekontroll. Transporttillatelser (TT) brukes for å kontrollere at transportforetak har godsløyver eller
turvognløyver.
Terskelen for når en nasjonal prosedyre for vurdering av vandel skal iverksettes fremgår av forordning 2016/403 vedlegg II; 3 VSI/pr fører/pr år.

I Norge er ikke transportforetak forpliktet til å melde fra om antall førere til Statens vegvesen. Norge har vurdert at vi beregner to førere pr. kjøretøy i yrkestransport, og anvender derfor antall aktive transportløyver x2 i stedet for å vurdere utfra eventuelle oppgitte tall på førere. Ved bruk av løyver x2 brukes det sikre tall i hver vurdering og vi sikrer en vurdering utfra foretakets størrelse.
Ettersom vandelsvurdering for å være transportforetak i Norge foretas hvert tredje år, har Norge kommet til at vi baserer vår nasjonale prosedyre på de sanksjonerte overtredelser som er meldt inn
inntil tre år tilbake i tid. (Dog ikke før desember 2017, da nevnte forordning ble implementert.)Formelen som anvendes i Norge vil derfor være 3 VSI/løyver x2 de siste tre år.

Ettersom vi ikke har hjemmel til å kreve at transportører registrerer de kjøretøyene de disponererper i dag, så har ikke løyvemyndigheten noen kjennskap til det tallet. Forslag til ny bestemmelse i yrkestransportforskriften § 14a var ferdig hørt i 2019, men endringen er ennå ikke trådt i kraft.


I det følgende vil de viktigste endringene som kommer med gjennomføringsforordningen (EU) 2022/694 gjennomgås:

Kjøre- og hviletid
Forordning (EF) 561/2006 inneholder bestemmelser om kjøre- og hviletid for kjøretøy over 3 500 kg2 som driver med gods- eller persontransport. Gjennomføringsforordning (EU) 2022/694 legger til fire kontrollpunkter med kategorisering. Disse fire kontrollpunktene må sees i sammenheng med endringene som følger av forordning (EU) 2020/1054.
Endringene er som følger:


Artikkel 8 stk. 6b - Ingen kompenserende hviletid for to påfølgende reduserte ukehviler (VSI)
Artikkel 8 stk. 8 - Normal ukehvil eller enhver ukehvil på mer enn 45 timer som avholdes i etkjøretøy (VSI)
Artikkel 8 stk. 8  - Arbeidsgiveren dekker ikke utgifter til innkvartering utenfor kjøretøy (SI)

Artikkel 8 stk. 8a  - Transportvirksomhet, som ikke tilrettelegger arbeidet til sjåføren på en slik måte at sjåføren kan vende tilbake til arbeidsgiverens virksomhet eller vende tilbake til sjåførens bosted (VSI)

Krav til fartsskriver
Forordning (EU) nr. 165/2014 inneholder bestemmelser om krav til fartsskriver. Gjennomføringsforordning (EU) 2022/694 legger til syv nye kontrollpunkter med kategorisering. Tre av disse kontrollpunktene, nr. 1, 15 og 25 tillegges mindre språklige endringer. De øvrige endringene er som følger:

Artikkel 34, stk. 5, litra b), nr. v - Feil eller manglende anvendelse av symbolet for «ferje/tog»(SI)
Artikkel 34 stk. 6 -  Påkrevde opplysninger er ikke påført diagramskiven (VSI)
Artikkel 34 stk. 7  - Registreringer som mangler nasjonalitetsmerke for landene som føreren krysset grensen til i løpet av den daglige arbeidsperioden (SI)
Artikkel 34 stk. 7  - Registreringer som mangler nasjonalitetsmerke for landene hvor førerens daglige arbeidsperiode begynte og sluttet (SI)
Endringene i rad 1, 3 og 4 må sees i sammenheng med endringene som følger av forordning (EU)2020/1054.

Adgang til markedet for internasjonal godstransport
Forordning (EF) nr. 1072/2009 inneholder bestemmelser om adgang til markedet for internasjonal godstransport. Gjennomføringsforordning (EU) 2022/694 legger til fem nye kontrollpunkter. To av
disse kontrollpunktene, nr. 1 og 3 endrer kun hjemmelsrekken. De tre resterende endringene knytterseg til kabotasjekjøring og er som følger:


Artikkel 8 stk. 2  -  Utførelse av kabotasjekjøring som ikke er i overensstemmelse med gjeldene lover regler eller administrative bestemmelser i vertsmedlemstaten. (VSI)
Artikkel 8 stk. 2a -  Utførelse av kabotasjekjøring i samme medlemsstat innenfor 4 dager etter avslutningen av den siste lovlige kabotasjekjøringen i den pågjeldende medlemsstat (VSI)
Artikkel 8 stk. 3 og 4  - Transportvirksomheten er ute av stand til å fremlegge klart bevis for den forutgående internasjonale transporten, og/eller for hver av de etterfølgende kabotasjekjøringene som er utført, og/eller for alle kjøringer som er utført i de tilfellene hvor kjøretøyet befinner seg i en vertmedlemsstat innenfor en periode på 4 dager forut for den internasjonale transporten, og er ute av
stand til å fremlegge beviser i løpet av veikontrollen (VSI)
Linje 2, som inneholder et kontrollpunkt på «cooling off-perioden», må sees i sammenheng med endringene som følger av forordning (EU) 2020/1055.

Adgang til markedet for persontransport
Forordning (EF) nr. 1073/2009 inneholder bestemmelser om adgang til markedet for busskjøring.Gjennomføringsforordning (EU) 2022/694 legger til to nye kontrollpunkter om kabotasjekjøring.
Disse er som følger:

Artikkel 16 -  Utførelse av kabotasjekjøring som ikke er i overensstemmelse med gjeldene lover regler eller administrative bestemmelser i vertsmedlemstaten (VSI)
Artikkel 17 - Kontrolldokumenter for kabotasjekjøring finnes ikke i kjøretøyet, eller kanikke på forlangede av offentlig kontrollmyndighet fremvises ved kontroll (VSI)

Lovvalgsregler og utstasjonering av arbeidstakere
Forordning (EF) nr. 593/2008 inneholder lovvalgsregler for kontraktrettslige forpliktelser. Gjennomføringsforordningen (EU) 2022/694 tilføyer et kontrollpunkt for overtredelse av
lovvalgsregler for kontraktsrettslige forpliktelser. Brudd på dette kategoriseres som et VSI-brudd.
Gjennomføringsforordning (EU) 2022/694 legger til syv nye kontrollpunkter vedrørende utstasjonering: 

Artikkel 1 stk. 11, litra a) - Ufullstendige opplysninger i utstasjoneringserklæringen (SI)
Artikkel 1 stk. 11, litra a)  - Manglende innsendelse av en utstasjoneringserklæring til den medlemsstat hvor føreren er utstasjonert, senest ved utstasjoneringens begynnelse (VSI)
Artikkel 1 stk. 11, litra b)  - Forfalsket utstasjoneringserklæring for førere (VSI)
Artikkel 1 stk. 11, litra b)  - Føreren er ute av stand til å legge frem en gyldig utstasjoneringserklæring (VSI)
Artikkel 1 stk. 11, litra b) - Unnlatelse av å stille en gyldig utstasjoneringserklæring til rådighet for føreren (VSI)
Artikkel 1 stk. 11, litra c) - Manglende innsendelse av de ønskede dokumenter til vertsmedlemsstaten senest åtte uker etter datoen for anmodningen(VSI)
Artikkel 1 stk. 12  - Operatørens unnlatelse av å ajourføre utstasjoneringserklæringen på den offentlige brukerflate, som er forbundet med IMI (SI)

Bilag II

I bilag II gjøres det en språklig endring fra at beregningen gjøres på bakgrunn av antall «sjåfører», til
at det nå skal beregnes etter «kjøretøy». Endringene er som følger:

Bilag II nr. 1 (c)  - antall «kjøretøyer» som anvendes til de transportaktiviteter som transportlederen forvalter
Bilag II nr. 2 3 SI/pr. «kjøretøy»/pr. år = 1 VSI
3 VSI/pr. «kjøretøy»/pr. år = iverksettelse av en nasjonal prosedyre om oppfyllelse av vandelskravet

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten tar for seg nye kontrollpunkter for brudd på kjøre- og hviletid, samt yrkestransport. Implementeringen av forordningen krever ilovendringer, men rettsakten må bli inkorporert i kjøre- og hviletidsforskriften § 1, samt yrkestransportforskriften § 1.

For at å kunne benytte beregningsmodellen som følger av endringen av bilag II, er det nødvendig at forskriftsendringen av yrkestransportforskriften § 14a trer i kraft.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kostnader knyttet til gjennomføringen av forordning (EU) 2020/1054, (EU) 2020/1055 og direktiv (EU) 2020/1057 er omtalt nærmere i Prop. 105 LS (2021-2022) som blant annet gjelder gjennomføringen av disse rettsaktene som en del av implementeringen av Mobilitetspakken.

De fleste av kontrollpunktene i forordning (EU) 2016/403 er inntatt i instruks og VaDIS (kontrollprogram), men det gjenstår fortsatt litt arbeid. Forordning (EU) 2022/694 inneholder, som
redegjort for, noen nye kontrollpunkter, som gjør at det må påregnes litt ressursbruk i forbindelse med implementering av denne.

For løyvemyndigheten vil det være noen justeringer og oppdateringer som må gjennomføres i TT (Transporttillatelser), men ikke noe som krever omfattende ressursbruk. Når forskriftsendringen
(yrkestransportforskriften § 14a) trer i kraft, og løyvemyndigheten får opplysninger om antall kjøretøy et foretak disponerer, må det foretas mindre systemtekniske endringer for å endre formelen
i systemet, fra at det skal deles på antall sjåfører til antall kjøretøy. Det må også påregnes noe ressursbruk til endring av interne instrukser.

Kostnader vil dekkes over Statens vegvesens budsjett.

Vurdering

Endringene som følger av gjennomføringsforordningen (EU) 2022/694 er nødvendige for å sikre at reglene håndheves på en likartet måte i alle EU- og EØS-land. En kategorisering av de nye
overtredelsene vil gjøre det mye enklere for kontrollmyndigheten å kontrollere eventuell oppfyllelse av vandelskravet.

Videre anses det som positivt at overtredelser av mobilitetspakkens regler også klassifisers etter forordning (EU) 2016/403 sitt system. 

Ved å tilføye oppdaterte kontrollpunkter,  sikrer man en mer harmonisert bruk av reglene og et velfungerende system for informasjonsutveksling i tilknytning til det europeiske registeret over transportforetak.

Når alle plattformer kommuniserer er det lagt opp til at overtredelser, som etter formelens utregning havner overblisten for vurdering av vandel, vil medtas i vandelsvurderingen,  både ved førstegangssøknad og løpende vandelsvurdering.

Når det gjelder bilag II så foretas det en endring i beregningen av vandel. Endringen innebærer at overtredelesebe skal deles på antall kjøretøy i stedet for antall sjåfører. Dette anses som positivt siden det eksisterende systemet potensielt innebærer at man unngår at et foretak får god vandel ved å “ansette” mange sjåfører.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/694
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0694

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2022
Frist returnering standardskjema: 18.05.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: