Endring av spesifikasjonene til E 262 (ii) natriumdiacetat

Kommisjonsforordning (EU) 2022/650 av 20. april 2022 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr.133/2008 når det gjelder spesifikasjoner for natriumdiacetat (E 262(ii))

Commission Regulation (EU) 2022/650 of 20 April 2022 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for sodium diacetate (E 262(ii))

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.07.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer spesifikasjonene til tilsetningsstoffet natriumdiacetat E 262(ii). 

I søknaden fra 2018 ber søkeren om endret %-innhold av fri eddiksyre fra 39–41 % fri eddiksyre til 39-43 % og da tilsvarende endring av natriumacetat fra 58–60 % til 57-60%. Ved å øke grenseverdien for fri eddiksyre vil tørketiden bli forkortet, energibehovet blir redusert og produksjonsprosessen blir mer bærekraftig. Økt grenseverdi endrer hverken produksjonsprosessen eller innholdet av andre urenheter, og vil derfor ikke medføre noen økt helserisiko. Det er derfor ikke nødvendig å be om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), nevnt i artikkel 3 nr. 2 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Den aktuelle oppdateringen medfører ingen økt helsemessig risiko av betydning.

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne de endrede spesifikasjonene for tilsetningsstoffet natriumdiacetat (E262 (ii))

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/650
Basis rettsaktnr.: 1333/2008 231/2012
Celexnr.: 32022R0650

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2022
Frist returnering standardskjema: 26.05.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2022
Høringsfrist: 11.07.2022
Frist for gjennomføring: