Endring i listen over tredjestater med godkjent restkontrollprogram

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/800 av 17. mai 2021 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2021/800 of 17 May 2021 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU den 17. mai 2021 og kunngjort i EUR-Lex den 20. mai 2021. Rettsakten trådte i kraft i EU den 9. juni 2021.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, beslutning 2011/163/EU, gjelder godkjenning av overvåkingsplaner fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF. Disse planene viser at tredjestaten oppfyller krav for å kunne eksportere til EU/EØS. 

Denne rettsakten, beslutning (EU) 2022/800 om endring i listen over tredjestater med godkjent restkontrollprogram, endrer artikkel 2(1) i beslutning 2011/163/EU vedr. "naturtarm" og oppdaterer vedlegget i beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer for restkontroll av veterinærmedisin og forurensinger for deler av sin produksjon.

Naturtarm

Naturtarm kan inneholde restkonsentrasjoner av farmakologisk aktive stoffer. Siden 2015 har slike restkonsentrasjoner av famakologisk aktive stoffer med antimikrobiell aktivitet vært funnet i naturtarm som har blitt importert til EU/EØS. Funnene har blitt rapportert til varslingssystemet for mat og fôr, Rapid Alert System for Food and Feed. På bakgrunn av dette vil Europakommisjonen sikre tryggheten for naturtarm ved å kreve at naturtarm som importeres til EU/EØS fra tredjeland er oppført i vedlegget til beslutning 2011/163/EU og med de nødvendige garantiene for at produktene er godkjente i tredjelandets overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner. Artikkel 2(1) og vedlegget i beslutning 2011/163/EU endres på bakgrunn av dette. 

Beslutning 2021/800 medfører følgende endringer i vedlegget i beslutning 2011/163/EU:

Australia har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for egg, men de har garantert å bruke egg som enten har opprinnelse i en medlemsstat eller et tredjeland og som er godkjent for eksport av slike produkter til EU/EØS. Australia bør derfor føres opp på listen for egg med en fotnote.

India har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for fjørfeprodukter og meieriprodukter, men har garantert å bruke meieriprodukter som enten har opprinnelse i en medlemsstat eller i et tredjeland for eksport av slike produkter til EU/EØS, og i sammensatte produkter, som skal eksporteres til EU/EØS. India bør derfor føres opp på listen for meieriprodukter med en fotnote 

New Zealand har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for svin, fjørfeprodukter, egg og kaniner, men de har garantert å bruke svinekjøttprodukter, fjørfeprodukter, egg og kaniner i sammensatte produkter som skal eksportere til EU/EØS og som har opprinnelse i enten en medlemsstat eller i et tredjeland som er godkjent til eksport av slike produkter. New Zealand bør derfor føres opp på listen for svin, fjørfeprodukter, egg og kaniner med en fotnote.

Filippinene har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for meieriprodukter og egg, men har garantert å bruke meieriprodukter og egg som enten har opprinnelse i en medlemsstat eller i et tredjeland og som er godkjent til eksport av slike produkter til EU/EØS og i sammensatte produkter som skal eksporteres til EU/EØS. Filippinene bør derfor føres opp på listen for meieriprodukter og egg med en fotnote. 

Singapore har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for egg, men har garantert utelukkende å bruke egg som enten har opprinnelse i en medlemsstat eller i et tredjeland som har godkjent til eksport av slike produkter til EU/EØS og i sammensatte produkter, som skal eksporteres til EU/EØS. Singapore bør derfor føres opp på listen for egg med en fotnote. 

Thailand har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for storfe, svin, meieriprodukter og egg, men har garantert å bruke oksekjøtt, meieriprodukter og egg som enten har opprinnelse i en medlemsstat eller opprinnelse i et tredjeland som er godkjent til eksport av slik produkter til EU/EØS og i sammensatte produkter som skal eksporteres til EU/EØS. Thailand bør derfor føres opp på listen storfe, meieriprodukter og egg med en relevant fotnote.

Sør-Korea har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for meieriprodukter, egg og honning, men de har garantert å bruke meieriprodukter, egg og honning som enten har opprinnelse i en medlemsstat eller i et tredjeland og som er godkjent til eksport av slike produkter til EU/EØS. Sør-Korea bør derfor føres opp på listen for meieriprodukter, egg og honning med en fotnote.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten gjennomføres etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen, forbrukere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/800
Celexnr.: 32021D0800

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: