Endringer i LCR-forordningen for å ta høyde for OMF-direktivet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/786 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/786 amending Commision Delegated Regulation (EU) 2015/61 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for credit institutions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Reglene er vedtatt og trer i kraft i EU 08.07.2022. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer (EU) 2015/61 (LCR-forordningen) for å ta høyde for overlappende bufferkrav i direktiv (EU) 2019/2162 (OMF-direktivet). OMF-direktivet trer i kraft i EU 8.juli 2022. Det planlegges for samtidig ikrafttredelse i Norge. 

Kredittforetak som utsteder OMF må etter OMF-direktivet holde en egen likviditetsbuffer for OMFer. Disse eiendelene kan ikke samtidig telle med i likviditetsbufferen under LCR-forordningen. For at foretakene skal slippe og holde to separate likviditetsreserver for de samme netto utbetalingene, er det nå foreslått endringer i LCR-forordningen. Endringene medfører at de samme likvide eiendelene kan bli brukt for dekke disse utbetalingene og dermed samtidig telle med i begge likviditetsreservene. 

Endringene vil gjelde alle kredittforetak som utsteder OMF.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i CRR/CRD IV-forskriften (forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR og CRD IV). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/786
Basis rettsaktnr.: 32013R0575
Celexnr.: 32022R0786

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: