Endringer i ordlisten for kosmetiske ingredienser

Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/677 av 31. mars 2022 som endrer ordlisten over vanlige navn på bestanddeler til bruk ved merking av kosmetiske produkter

Commission Implementing Decision (EU) 2022/677 of 31 March 2022 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the glossary of common ingredient names for use in the labelling of cosmetic products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten endrer ordlisten over vanlige navn på bestanddeler til bruk ved merking av kosmetiske produkter – jf. § 1c.i kosmetikkforskriften.

Artikkel 19 (1)(g) i kosmetikkforordningen 1223/2009 stiller krav om at en ingrediensliste skal være en del av merkingen av kosmetiske produkter. Innholdsstoffene skal navngis i samsvar med vanlige navn på bestanddeler slik det fremgår av ordlisten som Kommisjonen har utarbeidet og oppdatert iht. artikkel 33 i kosmetikkforordningen. Ordlisten tar utgangspunkt i den internasjonalt aksepterte nomenklaturen "International Nomenclature of Cosmetic Ingredients" (INCI). 

Kommisjonens beslutning (EU) 2019/701 etablerte en ordliste over vanlige navn på bestanddeler til bruk ved merking av kosmetiske produkter i samsvar med artikkel 33 i kosmetikkforordningen. Et stort antall tilføyelser til denne ordlisten er nødvendig for å ta hensyn til nye navn på bestanddeler som er tatt i bruk for kosmetiske produkter på markedet i EU/EØS. Det er derfor nødvendig at beslutning (EU) 2019/701 erstattes for å oppnå klarhet.

Med det formål å oppdatere ordlisten, har Kommisjonen særlig brukt nye INCI navn, slik de er publisert i «Personal Care Product Council», og har også korrigert eksisterende ingrediensnavn som har inneholdt feil eller er utelatt.

Artikkel 19 i kosmetikkforordningen (EU) 1223/2009 sier at for fargestoffer andre enn dem som brukes til hårfarging, skal rangeres etter "Colour Index" (CI) der det er mulig når kosmetiske produkter merkes. CI nummeret skal derfor oppgis som det vanligste brukte navnet for fargestoffer andre enn dem som brukes til hårfarging.

Noen ingredienser/stoffer som benyttes i parfyme og aromatiske komposisjoner har ikke et INCI navn. Såkalte "parfymenavn" har blitt brukt i Unionen i forbindelse med merkingen av produkter med innhold av disse stoffene. Derfor bør det i ordlisten føres opp "parfymenavnene" som er vanlig å bruke i unionen.

Den andre paragrafen i artikkel 33 av kosmetikkforordningen (EU) 1223/2009 fastslår ordlisten over vanlige navn på bestanddeler skal brukes til merking av kosmetiske produkter, senest innen 12 måneder etter publisering av ordlisten i Official Journal of the European Union. For å oppnå størst mulig grad av klarhet og rettslig sikkerhet skal anvendelse av denne kommisjonsbeslutningen utsettes i 12 måneder, samtidig som det er mulig for virksomhetene å straks ta den nye ordlisten i bruk.

Rettsakten skal tre i kraft i EU fra 29. april 2023.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

EU kommisjonen har lagt ned et stort arbeid med denne ordlisten, som består av hele 26546 navn - INCI, navn på parfymestoffer, og fargeindeks for fargestoffer ( med unntak av fargestoffer ment for hårfarging). Dette medfører også risiko for feil. Forhåpentligvis får EU kommisjonen på plass et system som legger opp til å korrigere feil uten unødvendig administrativ belastning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS - relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/677
Basis rettsaktnr.: 1223/2009
Celexnr.: 32022D0677

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2022
Frist returnering standardskjema: 10.06.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 316/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 14.12.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.01.2023