Endringer i tekniske gjennomføringsstandarder for melding om filialetablering og grensekryssende virksomhet

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/193 av 17. november 2021 om endring av de tekniske gjennomføringsstandarder i gjennomføringsforordning (EU) nr. 926/2014 for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for så vidt angår de opplysninger som skal meddeles ved utøvelse av etableringsretten og adgang til å yte tjenester

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/193 of 17 November 2021 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) No 926/2014 laying down standard forms, templates and procedures as regards the information to be notified when exercising the right of establishment and the freedom to provide services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.05.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Rettsakten har vært på høring av EBA.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 926/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for meldinger knyttet til utøvelse av etableringsretten og adgang til å yte tjenester i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU. Endringene gjenspeiler opplysningskrav som innføres med delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/192 om endring av de reguleringstekniske standarder som er fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2014 med hensyn til opplysninger som skal meldes ved utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester, og de medfører enkelte oppdateringer. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. 

Forordningen endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 926/2014, som med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 1-7 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) § 2 nr. 8. Forordningen kan med hjemmel i finansforetaksloven § 1-7 gjennomføres i norsk rett ved endring av nevnte forskriftsbestemmelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke medføre økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Rettsakten vil bidra til tilstrekkelige opplysninger i meldingene om utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/193
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0193

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker