Endringer i tekniske gjennomføringsstandarder for melding om filialetablering og grensekryssende virksomhet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/192 av 20. oktober 2021 om endring av de reguleringstekniske standarder som er fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2014 med hensyn til opplysninger som skal meldes ved utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/192 of 20 October 2021 amending the regulatory technical standards laid down in Commission Delegated Regulation (EU) No 1151/2014 as regards the information to be notified when exercising the right of establishment and the freedom to provide services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Rettsakten har vært på høring av EBA.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2014 av 4. juni 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal meldes ved utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester. Formålet med endringene, er å sørge for nærmere detaljerte opplysninger i meldingene om utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester. Endringene medfører også enkelte nødvendige oppdateringer når det gjelder henvisninger til andre rettsakter. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. 

Forordningen endrer delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2014, som som med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) er gjennomført i norsk rett ved forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) § 2 nr. 9. Forordningen kan med hjemmel i finansforetaksloven gjennomføres i norsk rett ved endring av nevnte forskriftsbestemmelse. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke medføre økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Rettsakten vil bidra til tilstrekkelige opplysninger i meldingene om utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/192
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0192

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker