endringer til gjennomføringsbestemmelser om renterisiko i bankboken

om endring av de gjennemførelsesmessige tekniske standarder i gjennemføringsforordning (EU) 2021/637 for så vidt angår offentliggjøring av eksponeringer mot renterisiko for posisjoner, som ikke inngår i handelsbeholdningen

amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/637 as regards the disclosure of exposures to interest rate risk on positions not held in the trading book

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Forordningen tar inn krav om hvilke opplysninger om renterisiko i bankboken (Interest Rate in the Banking Book, IRRBB) som skal offentliggjøres under Pilar 3. For å sikre sammenlignbarhet publiseres det detaljerte tabeller for kvantitative og kvalitative opplysninger om IRRBB. Kravet til offentliggjøring gjelder børsnoterte banker som ikke er "mindre og ikke-komplekse", dette er banker med forvaltingskapital større enn 50 milliarder kroner.

Merknader


Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i CRR/CRD IV-forskriften (forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR og CRD IV).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen betydning for offentlige myndigheter. Enkelte store finansielle institusjoner vil pålegges noe mer offentliggjøring under pilar 3.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/631
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0631

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.05.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 247/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: