Forordning 2020/2148 - oppdatering av forordning 139/2014

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2148 av 8. oktober 2020 om endring av forordning (EU) nr. 139/2014 når det gjelder krav til sikkerhet på rullebanen og luftfartsdata

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2148 of 8 October 2020 amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards runway safety and aeronautical data

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten bygger på et forarbeid gjort av EASA, og som kommer frem gjennom deres Opinion 03/2019. Forordningen har vært til behandling i EUs ekspertgruppe for flysikkerhet, og ble vedtatt av Kommisjonen 8. oktober 2020. Forordningen ble publisert i Official Journal 18. desember 2020, og trådte i kraft 20. dager senere.  

Reglene i forordningen gjaldt etter sitt innhold fra 12. august 2021 (rullebanerapportering), og 27. januar 2022 (rullebaneintregning).

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2020/2148 er en endringsforordning til (EU) 139/2014 om fastsettelse av krav og administrative prosedyrer for flyplasser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 ("flyplassforordningen"). Forordning (EU) 139/2014 inneholder krav til tilsynsmyndigheten, dvs. Luftfartstilsynet (anneks II, bestemmelsene i ADR.AR), organisasjonskrav til den sertifiserte operatøren av flyplassene (anneks III, bestemmelsene i ADR.OR), og krav til driftstjenester på sertifiserte flyplasser (anneks IV, bestemmelsene i ADR.OPS).

Forordning 2020/2148 gjelder for det første innføringen av et nytt globalt rapporteringsformat, GRF. Dette innebærer en harmonisering av standarder for vurdering og formidling av rullebaneforhold gjennom informasjonskjeden. Endringsforordningen henger sammen med regelverksendringer bl.a. på flyoperativt område. For det andre adresserer endringsforordningen enkelte andre risikoer knyttet til rullebanesikkerhet, i hovedsak knyttet til bil- og fotgjengertrafikk. Endringsforordningen medfører dermed nye og endrede plikter for flyplassoperatøren. Det kommer til nye bestemmelser i flyplassforordningen i anneks I om definisjoner, anneks III om organisasjonskrav og anneks IV om driftstjenester og andre operative regler. De ulike delene av regelverket trer i kraft til ulike tidspunkter. Bestemmelsene knyttet til GRF får virkning fra 12. august 2021, mens enkelte bestemmelser får virkning først 27. januar 2022. Detaljene om iverksetting fremgår av endringsforordningen artikkel 2. 

Endringsforordningen 2020/2148 er ment å forbedre sikkerheten på to områder:

  • Vurdering og rapportering av rullebaneforhold
  • Rullebaneintrengning (dvs. tilstedeværelse av et luftfartøy, kjørtøy eller en person på rullebanen til feil tidspunkt - f.eks. under avgangs- eller landingsoperasjoner med et (annet) luftfartøy).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2020/2148 har hjemmel i forordning (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100. 

Forordning (EU) nr. 139/2014 (flyplassforordningen) er gjennomført i norsk rett i forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv. Endringsforordning (EU) 2020/2148 vil likeledes måtte gjennomføres gjennom samme forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforordningen innebærer at flyplassoperatører må gjennomføre organisatoriske endringer og opplæring av personell. Som følge av innføringen av nytt globalt rapporteringsformat vil det også påløpe enkelte investeringskostnader til nytt materiell. Forordningen vil dessuten ha praktiske konsekvenser for driften av lufttrafikktjenester som tilbyr AMS, og for tilbydere av ground handling-tjenester. 

For Luftfartstilsynet vil innføringen av de nye reglene innebære behov for opplæring og oppdatering av prosedyrer, men dette kan løses innenfor gjeldende driftsrammer. 

Norske aktører og Luftfartstilsynet har deltatt aktivt i utarbeidelsen av regelverket om nytt globalt rapporteringsformat, også det at det på dette punktet er utsatt iverksetting av regelverket til 12. august 2021. Luftfartstilsynets kontakt med luftfartsaktørene og Forsvaret har vært gjennom «Norsk GRF Implementering Gruppe». 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en forbedring av gjeldende regelverk innført gjennom forordning (EU) nr. 139/214. Når det gjelder GRF har Norge vært involvert i utviklingen av regelverket, slik at det er tatt hensyn til norske forhold. Det er bl.a. åpnet for såkalt SPWR-godkjenning (specially prepared winter runway), som gir fleksibilitet og sikkerhet på norske rullebaner med vinterforhold. 

FNs luftfartsorganisasjon ICAO har definert rullebanen som et av de områdene med høyest risiko for ulykker og hendelser innen luftfarten. På grunn av den komplekse trafikken på rullebanen vil det å redusere risikoen på dette området innebære et behov for å gjøre grep på tvers av ulike sektorer i luftfarten – både i flyplassregelverket og i regelverket for flysikringstjenesten, flyoperativt regelverk og det flytekniske regelverket. Harmoniseringen av standarder for og formidling av baneforhold (GRF) henger derfor sammen med gjennomførte og pågående regelverksendringer på disse områdene. Regelverksendringene skal samlet sett gjøre at det utarbeides rapporter om baneforhold med høy kvalitet, som formidles gjennom informasjonskjeden via lufttrafikktjenesten til piloten i et format som er harmonisert på tvers av ulike regelverk. En pilot kan på dette grunnlaget gjøre bedre vurderinger før en landingsoperasjon iverksettes. Luftfartstilsynet er positiv til de endringene som innføres gjennom forordningen. 

Luftfartstilsynet finner rettsakten å være EØS relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/2148
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32020R2148

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.06.2021
Høringsfrist: 30.06.2021
Frist for gjennomføring: 12.08.2021

Lenker