Forordning (EU) 2022/425 om utsettelse av visse overgangsfrister i forordning (EU) 2019/947 om ubemannede luftfartøyer

Kommisjonsforordning (EU) 2022/425 av 14. mars 2022 om endring av forordning (EU) 2019/947 med hensyn til utsettelse av overgangsfrist for bruk av visse ubemannede luftfartøyer i "åpen" kategori og ikrafttredelsesdato for standard scenarioer for operasjoner utenfor visuell synsrekkevidde

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/425 of 14 march 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/947 as regards postponing the transition dates for the use of certain unmanned aircraft systems in the 'open' category and the date of application for standard scenarios for operations executed in or beyond the visual line of sight

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) 2022/425 er utarbeidet av Kommisjonen og ble vedtatt 14. mars 2022. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.  

Sammendrag av innhold

Saken gjelder rettsakt om endring av overgangsreglene i forordning 2019/947 art. 20 og 22 om adgang til bruk av såkalte «legacy drones» (droner som ikke er CE-merket) i åpen kategori. Overgangsfristen er nå endret fra 1. januar 2023 til 1. januar 2024. Bakgrunnen for utsettelsen er at flere av de tekniske standardene for produksjon av slike droner ikke er ferdige før medio 2023. Det er antatt at de aktuelle CE-merkede dronene, som i dagens utgave av forordningen er påbudt å benytte fra årsskiftet 22/23, ikke er tilgjengelig på markedet før midten av 2023. Av samme grunn er det også gjennomført en et års utsettelse av ikrafttredelsesdatoen for forordningens bestemmelser om såkalte standardscenarioer for bruk av droner i spesifikk kategori. Bruk av slike standard scenarioer forutsetter at det flys med CE-merkede droner (klasse C5 el. C6). Endringen gjøres i forordningens artikkel 23. 

Merknader

Hjemmel i EF-traktaten

Forordningen er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (ny EASA basisforordning) artikkel 57, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser

Luftfart med droner reguleres i EU av forordning (EU) 2019/947. Forordning  (EU) 2019/947 vil bli EØS-gjennomført i Norge når basisforordningen (EU) 2018/1139 er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i Norge. Dette vil antagelig kunne skje i løpet av 2022. Siden rettsakten dette notatet omhandler endrer sentrale overgangsbestemmelser i forordning (EU) 2019/947, vil det være behov for å EØS-gjennomføre denne samtidig med gjennomføringen av forordning (EU) 2019/947. Forordningen vil bli gjennomført gjennom endring av forskrift 25. november 2020 nr. 2460 om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Bestemmelsene medfører at ikke-CE merkede droner vil kunne benyttes til aktuelle operasjoner i åpen kategori frem til egnede CE-merkede droner ventes å bli alminnelig tilgjengelige på markedet. Denne fristutsettelsen vil forhindre at dronebransjen blir negativt påvirket av mangel på egnede droner. Utsettelsen vil også medføre at reglene om standardscenarioer ikke settes i kraft før egnede droner blir tilgjengelig på markedet. Disse endringene anses å være positive for de berørte aktørene som først og fremst vil være rekreasjonelle og profesjonelle brukere av droner til flyging etter reglene for åpen kategori i forordning (EU) 2019/947. Utsettelsen av reglene for bruk av standardscenarioer, anses også som positiv for droneoperatørene som skal operere i spesifikk kategori. Det er ikke identifisert negative konsekvenser av de gjennomførte endringene. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er ikke behandlet i spesialutvalget for transport. 

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet er positiv til endringsforordningen. Dersom overgansfristene ikke hadde blitt utsatt kunne det ført til mangel på droner som kan benyttes av droneoperatører til de aktuelle operasjonene. Dette igjen kunne medført vesentlige begrensninger på aktiviteten i bransjen frem til CE-merkede droner er tilgjengelige i markedet. Ved å forlenge overgangsfristene med ett år vil dagens overgangsordning fortsette som tidligere. Dette gjør det mulig å opprettholde aktiviteten i bransjen frem til aktuelle CE-merkede droner blir tilgjengelige i markedet. Fristutsettelsen er ikke ventet å påvirke sikkerheten negativt.  

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/425
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32022R0425

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2022
Frist returnering standardskjema: 01.07.2022
Dato returnert standardskjema: 30.05.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: