Forordning (EU) 2022/790 om retting av ulike språkversjoner av forordning (EU) nr. 965/2012

Kommisjonsforordning (EU) 2022/790 av 19 mai 2022 som korrigerer visse språkversjoner av forordning (EU) nr. 965/2012 som etablerer tekniske krav og administrative prosedyrer relatert til luftfartsoperasjoner i henhold til råds- og parlamentsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/790 of 19 May 2022 correcting certain language versions of Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) 2022/790 er utarbeidet av Kommisjonen. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2022/790 retter opp oversettelsesfeil i tsjekkisk og svensk språkutgave av forordnig (EU) 965/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2022/790 må inkorporeres i EØS avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i EØS-landenens rett. 

Forordnigen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndgheter og private aktører. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2022/790 inkoropreres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/790
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0790

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.05.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 23.05.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 262/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: