Godkjenning av en dieselforvarmer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/716 av 6. mai 2022 om godkjenning av en intelligent dieselforvarmer til bruk i personbiler og lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor eller med bestemte typer hybridmotorer som en innovativ teknologi i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

Commission Implementing Decision (EU) 2022/716 of 6 May 2022 on the approval of a Smart Diesel Fuel Heater for use in conventional combustion engine and certain hybrid electric passenger cars and light commercial vehicles as an innovative technology pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 6. mai 2022.  

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Ble tatt inn i EØS-avtalen 23.09.22, endringsforskrift vedtatt samme dag. Form 1 sendt ESA 24.09.22.

Sammendrag av innhold

Den 7. juli 2021 sendte produsenten Stellantis inn en søknad om godkjenning av en intelligent dieselforvarmer som en innovativ teknologi for bruk i personbiler (M1 kjøretøy) og lette nyttekjøretøy (N1 kjøretøy) med konvensjonelle forbrenningsmotorer («ICE») som går på diesel, og i ikke ladbar hydridbiler M1 eller N1 kjøretøy (NOVC-HEVer) som kjører på diesel. For å kunne brukes i kjøretøy må diesel filtreres for å sikre en høykvalitets forbrenningsprosess og riktig kjøretøydrift. Ved en bestemt lav temperatur begynner de tyngste parafinene i diesel å felle ut og danne vokskrystaller, som igjen tetter til filtreringselementene i drivstoffsystemet. Det resulterer i at motoren ikke kan starte, tenningen svikter eller at motoren mister kraft under kjøring. Dieselbiler er derfor utstyrt med en dieselforvarmer som aktiveres ved lave temperaturer og hindrer denne tilstoppingsprosessen. Grunnlinjeteknologien som CO2 besparelsene fra den intelligente dieselforvarmer skal vurderes mot, er en konvensjonell dieselforvarmer integrert i filterenheten som slår på under +5°C drivstofftemperatur og slås av igjen over +8°C drivstofftemperatur. Dette er basert på signalet som kommer fra temperaturenterskel inne i dieselfilterenheten. Aktiveringen av den grunnleggende dieselforvarmer kontrolleres kun av en temperaturgrense. Den intelligente dieselforvarmer aktiveres basert på parafinbelastningen i filterpatronen, som overvåkes av en filtertrykksensor i tillegg til temperatursensoren. Dette reduserer tiden hvor dieselforvarmeren er aktivert og gir dermed en reduksjon i energiforbruk og CO2 utslipp.

Et kjøretøy utstyrt med øko-innovativ teknologi skal testes under grensebetingelsene for WLTC fastsatt i forordning 2017/1151. Produsenter bør ha mulighet til å søke hos en typegodkjenningsmyndighet om sertifisering av CO2 besparelser ved å bruke den innovative teknologien dersom betingelsene i denne beslutningen er oppfylt. Produsenter bør for dette formålet sørge for at søknaden om sertifiseringer er ledsaget av en verifikasjonsrapport fra et uavhengig og godkjent organ som bekrefter at den innovative teknologien overholder betingelsene fastsatt i denne beslutningen og at besparelsene er fastsatt i samsvar med testmetoden nevnt i denne beslutningen. Tildelt øko-innovasjonskode er 37.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, som erstattet ved (EU) 2019/631, samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009, som erstattet ved (EU) 2019/631, og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/716
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022D0716

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.05.2022
Frist returnering standardskjema: 21.06.2022
Dato returnert standardskjema: 21.06.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 268/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.09.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 24.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.09.2022