Hemmere og biorest som EU-gjødselvare

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1519 av 5. mai 2022 om endring av europaparlaments- og rådsrforordning (EU) 2019/1009 med hensyn til kravene som gjelder for EU-gjødselprodukter som inneholder hemmende forbindelser og etterbehandlingen av biorester

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1519 of 5 May 2022 amending Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements applicable to EU fertilising products containing inhibiting compounds and the post-processing of digestate

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det er foreslått flere endringer i vedleggene til den ny EU-gjødselvareforordningen, forordning (EU) 2019/1009. Endringene gjøres i hovedsak fordi det er oppdaget utilsiktede hindringer eller uoverensstemmelser med andre regelverk. Endringene som foreslås er:

  • Krav til Reach registrering av polymerer  i gjødselvarer overlates til Reach regelverket å innføre.
  • Krav til Reach registrering av magensium fjernes.
  • Klargjøring av bruk av ordet hemmere og krav til effektivitet og merking av gjødselvarer med hemmere
  • Utvidelse til å omfatte etterbehandling av biorest med deling i en flytande og en fast fraksjon.
  • Grenseverdien for ndl-PCB i EU-gjødselvarer med pyrolyse- eller forgasningsmaterialer fjernes, da det følger av forordning (EU) 2019/2021 at PCB  ikke skal forekomme i stoffer eller blandinger som omsettes i EU

Reach står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. Reach er en EU-forordning ((EF) nr. 1907/2006) som i Norge er gjennomført i Reach-forskriften.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen blir implementert, vil denne forordningen føre til en endring i forskrift om EU-gjødselvarer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen og forbrukere utover det som er beskrevet for forordning (EU) 2019/1009.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen implementeres. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Annet
KOM-nr.: KOM(2022)2882
Rettsaktnr.: 2022/1519
Basis rettsaktnr.: 2019/1009
Celexnr.: 32022R1519

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.05.2022
Frist returnering standardskjema: 30.08.2022
Dato returnert standardskjema: 08.09.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker