Likeverdighetsvurdering etter EMIR om nasjonale børser i USA

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/552 av 4. april 2022 om fastsettelse av at nasjonale verdipapirbørser i De forente amerikanske stater, registrert hos Securities and Exchange Commission, oppfyller rettslig bindende krav, som er likeverdige med kravene i Avdeling III i direktiv 2014/65/EU, og er underlagt effektivt tilsyn og håndhevelse

Commission Implementing Decision (EU) 2022/552 of 4 April 2022 determining that national securities exchanges of the United States of America that are registered with the Securities and Exchange Commission comply with legally binding requirements which are equivalent to the requirements laid down in Title III of Directive 2014/65/EU and are subject to effective supervision and enforcement

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 4. april 2022. Anvendelsesdato i EU er fra 26. april 2022. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/552 er en likeverdighetssvurdering av rammene for tilsyn med nasjonale verdipapirbørser i USA etter artikkel 2a nr 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR). Likeverdsvurderingen åpner for at verdipapirbørser som er registrert hos Securities and Exchange Commisssion (verdipapirtilsynsmyndigheten i USA) anses å oppfylle rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene til regulerte markeder i direktiv 2014/65/EU (MiFiD) og at de anes å være underlagt effektivt tilsyn og håndhevelse. Transaksjoner gjennomført på slike børser anses derfor ikke som OTC-transaksjoner ("over the counter"- bilaterale transaksjoner)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen vil bli tatt inn i forskrift om likeverdighetsvurderinger med hjemmel i verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedtaket får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/0552
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32022D0552

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.04.2022
Frist returnering standardskjema: 02.08.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: