Ny mat - endring av bruksbetingelser for galaktooligosakkarid

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/684 av 28. april 2022 som godkjenner endringer i bruksbetingelsene for galaktooligosakkarid i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/684 of 28 April 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food galacto-oligosaccharide

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.07.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring av bruksbetingelsene for galaktooligosakkarid, som tidligere er godkjent som ny mat og oppført i unionslisten. Ny mat-ingrediensen kan etter dette tilsettes i flere nye matvarekategorier til den generelle befolkningen (spesifikke konfekt- og osteprodukter, smør og smørbart fett).

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) konkluderte i en risikovurdering vedtatt 14. september 2021 at utvidet bruk av ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser.

Ved rettsakten endres bruksbetingelsene for galaktooligosakkarid i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), slik at ny mat-ingrediensen kan tilsettes de nye matvarekategoriene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/684
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32022R0684

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.05.2022
Frist returnering standardskjema: 17.06.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: