Ny mat - endring i spesifikasjoner for trans-resveratrol

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/672 av 22. april 2022 som godkjenner endringer i spesifikasjonen for trans-resveratrol fra mikrobiologiske kilder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/672 of 22 April 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the specifications of the novel food trans-resveratrol (from microbial source)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.07.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i spesifikasjonen for trans-resveratrol fra mikrobiologiske kilder, som tidligere er godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd og oppført i unionslisten. Kravet om at 100 % av partiklene fra ny mat-ingrediensen produsert fra mikrobiologisk kilde bør være mindre enn 100 mikrometer fjernes med dette fra spesifikasjonen.

Bakgrunnen for endringen er at partikkelstørrelsen varierer, og at fordelingen er sammenlignbar med kjemisk syntetisert trans-resveratrol, som er vurdert av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og hvor det ikke er satt krav til partikkelstørrelse.

Europakommisjonen vurderer at endringen ikke vil medføre noen endring i tryggheten av ingrediensen, med bakgrunn i at EFSA allerede har vurdert kjemisk trans-resveratrol, som har tilsvarende partikkelstørrelse-variasjon.

Ved rettsakten endres spesifikasjonen for trans-resveratrol fra mikrobiologiske kilder i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470) som beskrevet

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/672
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32022R0672

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.05.2022
Frist returnering standardskjema: 17.06.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: