Forordning (EU) 2023/659 om oppdatering av forordning (EU) nr. 452/2014 om krav til tredjelandsoperatører (TCO)

Kommisjonsforordning (EU) 2023/659 av 2. desember 2022 om endring av forordning (EU) nr. 452/2014 om tekniske krav og administrative prosedyrer for luftfartsoperatører fra tredjeland

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/659 of 2. December 2022 amending Regulation (EU) No 452/2014 as regards the technical requirements and administrative procedures related to air operations of thid country operators

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Innholdet i forordning (EU) 2023/659 er utarbeidet av EASA. Medlemssatene er konsultert i et webinar om saken i november 2021 og gjennom en skriftlig konsultasjon i februar 2022. Saken ble i 2022 behandlet i Kommisjonens ekspertgruppe for flysikkerhet (Commission Expert Group on Aviation Safety) hvor Luftfartstilsynet representerte Norge. Forordning (EU) 2023/659 er vedtatt 2. desember 2022 og publisert 22. mars 2023.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2023/659 oppdaterer forordning (EU) nr. 452/2014 om krav til luftfartsoperatører fra tredjeland. Forordning 452/2014 etablerer et system hvor luftfartsoperatører hjemmehørende i tredjeland, såkalte "third country operators" (TCO), må ha tillatelse fra det europeiske luftfartsbyrået EASA for å kunne drive kommersiell lufttransport i EU/EØS-området. Forordningen 452/2014 regulerer prosessen og vilkårene for slik tillatelse.

Bakgrunnen er en gjennomført en evaluering av forordning (EU) nr. 452/2014. På grunnlag av dette har forordning (EU) 2023/659 blitt etablert for å oppdatere bestemmelsene på området. Endringene er i hovedsak nye bestemmelser for å:

  • Tilrettelegge for en mer risikobasert vurdering av TCO-operatører. Bestemmelsene ART.210, ART.215 og ART.220, hvor det åpnes for ulike vurderinger ut fra operatørens kompleksitet og "safety performance", er eksempler på dette. 
  • Forbedre sammenhengen med forordning (EF) nr. 2111/2005 om EUs sikkerhetsliste for flyselskaper, slik at EASA kan han en bedre tilpasset saksbehandling ved TCO-søknader fra selskaper som er underlagt driftsforbud. Reglene om dette finnes særlig i bestemmelsen ART.205.
  • Rydde i redaksjonelle feil og gjøre enkelte bestemmelser mer klare, og oppdatere henvisninger til ny basisforordning (forordning (EU) 2018/1139).
  • Oppheve enkelte bestemmelser som det har vist seg ikke å være behov for.

Merknader

Hjemmel i EF-traktaten

Forordning (EU) 2023/659 er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (basisforordningen) artikkel 61, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2023/659 endrer forordning (EU) nr. 452/2014. Sistnevnte forordning er tatt inn i EØS-avtalen og EØS-gjennomført i Norge gjennom forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Gjennomføring av forordning (EU) 2023/659 vil skje gjennom endring av denne forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) 2023/659 ventes ikke å få noen direkte konsekvenser for norske markedsaktører eller norske myndigheter. Reglene i forordningen retter seg mot kommersielle luftfartsoperatører fra land utenfor EU/EØS, i tillegg til at reglene gjelder for EASA selv, dvs. EASAs behandling av slike saker. 

Sakkyndige instansers merknader

EASA konsulterte medlemsstatene om saken i februar 2022. Luftfartstilsynet hadde ikke særskilte merknader til dette forslaget til regelendring. Sommeren 2022 gjennomførte Luftfartstilsynet nasjonal høring av forslaget til forordning, men mottok ikke høringssvar som pekte på spesielle hensyn knyttet til gjennomføring av reglene i Norge. Luftfartstilsynet har vurdert at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Utkastet til forordning er ikke behandlet i spesialutvalget for transport.  

Vurdering

Luftfartstilsynet mener forordning (EU) 2023/659 vil bidra til å effektivisere og forbedre ordningen med godkjenning av kommersielle luftfartsoperatører fra tredjeland. Dette ventes igjen å bidra til bedre flysikkerhet i EU/EØS området.  

Luftfartstilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/659
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32023R0659

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.04.2023
Frist returnering standardskjema: 16.05.2023
Dato returnert standardskjema: 25.01.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.06.2022
Høringsfrist: 01.08.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker