Plantevernmiddelrester fo. 2022/476 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2022/476 av 24. mars 2022 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) No 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for eddiksyre, azoksystrobin, benzovindiflupyr, cyantraniliprol, cyflufenamid, emamektin, flutolanil, svovelkalk, maltodekstrin og prokvinazid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/476 of 24 March 2022 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetic acid, azoxystrobin, benzovindiflupyr, cyantraniliprole, cyflufenamid, emamectin, flutolanil, lime sulphur, maltodextrin and proquinazid in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.07.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer grenseverdier for de aktive stoffene eddiksyre, azoksystrobin, benzovindiflupyr, cyantraniliprol, cyflufenamid, emamektin, flutolanil, svovelkalk (kalsiumpolysulfid), maltodekstrin og prokvinazid. Alle stoffene er godkjent som aktive (virksomme) stoffer i EU og Norge, mens det kun er eddiksyre, azoksystrobin, benzovindifluopyr, cyantraniliprol og prokvinazid som er godkjent brukt i Norge (nasjonal godkjenning av plantevernmiddelpreparater).

For benzovindiflupyr skjer endringene i grenseverdier (MRL) i forbindelse med godkjenninger av nye bruksområder. For cyantraniliprole, cyflufenamid, emamektin og prokvinazid gjøres endringer i MRL på bakgrunn av MRL-søknader i forbindelse med godkjent bruk i EU. For emamektin vurderte EFSA at det for kjernefrukt ikke var tilstrekkelig dokumentasjon til  å kunne fastsette nye MRL'er, men at de andre søknadene hadde tilstrekkelig dokumentasjon. De nye grenseverdiene ble vurdert å være trygge for europeiske forbrukere.

For azoxystrobin er det to MRL-søknader (importtoleranse MRL-søknader) for mango (godkjent bruk i Brasil) og for oil palms fruits (godkjent bruk i Colombia). Det er også en importtoleranse MRL-søknad for flutolanil i jordnøtter/peanøtter (godkjent bruk i USA). Søknadene viser til at godkjent bruk av disse stoffene i eksportlandene vil kunne gi rester over grenseverdier i EU fastsatt i forordning 396/2005, og at det derfor er behov for høyere MRL'er for disse produktene/stoffene for å unngå handelshindringer ved import til EU/EØS av disse produktene.

Eddiksyre, svovelkalk og maltodekstrin har allerede vært midlertidig oppført på vedlegg IV til Plantevernmiddelrestforordningen (EF) nr. 396/2005. Vedlegg IV lister stoffer der det er vurdert at det ikke er behov for å fastsette noen grenseverdier grunnet lav giftighet. Stoffene oppføres permanent på vedlegg IV forordning (EF) nr. 396/2005 fordi EFSA konkludert med at det ikke er behov for å fastsette grenseverdier for disse stoffene. 

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Forordningen 2022/476 er fastsatt i EU og endringene i MRL vil gjelde umiddelbart når forordningen tas inn i norsk regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil det bli vurdert om produktene utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning, eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/476
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32022R0476

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 231/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.06.2022
Høringsfrist: 12.08.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 26.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.10.2022