Plantevernmidler - 2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl. - forlenget godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/708 av 5. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzosyremetylester, eddiksyre, aklonifen, aluminiumammoniumsulfat, aluminiumfosfid, aluminiumsilikat, beflubutamid, bentiavalikarb, boskalid, kalsiumkarbid, kaptan, cymoksanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etylen, ekstrakt av tetre, fettdestillasjonsrester, fettsyrer (C7 til C20), fluoksastrobin, flurokloridon, folpet, formetanat, gibberellinsyre, gibberellin, hydrolyserte proteiner, jernsulfat, magnesiumfosfid, metam, metamitron, metazaklor, metribuzin, milbemektin, fenmedifam, pirimifosmetyl, planteoljer/nellikolje, planteoljer/rapsolje, planteoljer/grønnmynteolje, propamokarb, prokvinazid, protiokonazol, pyretrin, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse/sauefett, S-metolaklor, rettkjedede sommerfuglferomoner, sulkotrion, tebukonazol og urea

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/708 of 5 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, acetic acid, aclonifen, aluminium ammonium sulphate, aluminium phosphide, aluminium silicate, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, calcium carbide, captan, cymoxanil, dimethomorph, dodemorph, ethephon, ethylene, extract from tea tree, fat distilation residues, fatty acids C7 to C20, fluoxastrobin, flurochloridone, folpet, formetanate, gibberellic acid, gibberellins, hydrolysed proteins, iron sulphate, magnesium phosphide, metam, metamitron, metazachlor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimiphos-methyl, plant oils/clove oil, plant oils/rape seed oil, plant oils/spear mint oil, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, pyrethrins, quartz sand, fish oil, repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat, S-metolachlor, Straight Chain Lepidopteran Pheromones, sulcotrione, tebuconazole and urea

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 10. mai 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

De femti aktive stoffene som omfattes av forordningen, er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. Utløpsdatoen for disse godkjenningene er alle innenfor perioden 31. april - 31. august 2022. Det er for alle stoffene kommet søknader om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. Vurderingen av søknadene har blitt forsinket av grunner som søkerne ikke har noen innflytelse over. Opprinelige godkjenninger ville utløpt før revurderingene var ferdigstilt, og vedtak kunne fattes for eventuelt å fornye dem.

Gjennom denne forordningen er det er derfor besluttet å forlenge godkjenningene for hver av stoffene med ett år, dvs. fram til tilsvarende datoer i perioden 31. mai - 31. august 2023.   

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med noen av de aktive stoffene søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Flere av de aktive stoffene (eddiksyre, aklonifen, etefon m.fl.) inngår i plantevernmidler som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/708
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32022R0708

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.05.2022
Frist returnering standardskjema: 22.08.2022
Dato returnert standardskjema: 28.06.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker