Skipsavfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om gebyrreduksjon ved bærekraftig forvaltning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/91 av 21. januar 2022 om fastsettelse av kriteriene for å fastslå om et skip produserer reduserte mengder avfall og håndterer avfallet på en bærekraftig og miljømessig forsvarlig måte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/883

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/91 of 21 January 2022 defining the criteria for determining that a ship produces reduced quantities of waste and manages its waste in a sustainable and environmentally sound manner in accordance with Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2022

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten er fastsatt i EU med ikrafttredelsesdato 13. februar 2022, og er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2019/883 (skipsavfallsdirektivet) fastsetter regler om levering og mottak av avfall fra skip i havner i Europa, samt om håndheving av disse reglene. Kostnadene ved driften av mottaksordningene i havner skal i henhold til direktivets artikkel 8 dekkes gjennom innkreving av avfallsgebyr fra skipene.

I artikkel 8 nr. 5 bokstav (b) er det fastsatt at skip skal gis fradrag i avfallsgebyr dersom skipets design, utstyr og drift viser at skipet produserer reduserte mengder avfall, og håndterer avfallet på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Kommisjonen har ved gjennomføringsforordning 2022/91 fastsatt obligatoriske og valgfrie kriterier for å gi fradrag i gebyr til skip som leverer avfall i havn.

Seksjon 1 i vedlegg til gjennomføringsforordning 2022/91 presiserer hvilke kriterier som skal legges til grunn for å gi fradrag i gebyret. Disse kriteriene omfatter sortering og levering av avfall under MARPOL (vedlegg V) til mottaksanlegg, skip som kan vise til en bærekraftig innkjøpsrutine som fører til avfallsreduksjon (både emballasje og annet avfall) og som unngår bruk av engangsprodukter i plast.

Seksjon 2 i vedlegget beskriver hvilke kriterier som kan legges til grunn for å gi fradrag i gebyret. Disse kriteriene omfatter bruk av alternative drivstoff (som definert i direktiv 2015/94), bruk av lensevannseparatorer som overgår kravene i MARPOL (vedlegg I, IV og V), levering av alt oljeholdig avfall til mottaksanlegg, kloakkrensesystem som er typegodkjent i henhold til MEPC 227(64), levering av all ubehandlet og behandlet kloakk og kloakkslam til mottaksanlegg og generelle tiltak for å redusere avfallsmengden som oppstår ombord gjennom ombruk og sortering av avfall til materialgjenvinning. 

Mulige tilnærminger for å verifisere de ulike kriteriene er også beskrevet. Andre ordninger enn de som er beskrevet, kan aksepteres der skip kan vise at de oppfyller kriteriene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Nytt skipsavfallsdirektiv er foreslått gjennomført i forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20. Ved innlemmelse i EØS-avtalen vil forordning 2022/91 måtte gjennomføres i norsk rett, og det er naturlig at dette gjøres ved endring av forurensningsforskriften kapittel 20.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsforordningen forventes ikke å medføre merarbeid for havner utover det som allerede følger av skipsavfallsdirektivet. Havneansvarlig skal uansett beregne og innkreve gebyr, og de obligatoriske og frivillige kriteriene klargjør vilkårene for gebyrreduksjon. Kriteriene vil kunne bidra til likere praksis for å fastslå at et skip produserer reduserte mengder avfall og håndterer avfallet på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Havneansvarlig må beskrive gebyrsystemet i avfallsplanen. Kriteriene for gebyrreduksjon kan gi skip insentiv til å håndtere avfall ombord på en mer bærekraftig og miljøvennlig måte, men medfører ingen plikter utover bestemmelsene i direktiv 2019/883. For skip som krever redusert gebyr i henhold til kriteriene i gjennomføringsforordningen, vil det kunne medføre kostnader til verifisering fra tredjepart dersom havneansvarlig krever dette.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er sendt på høring med frist 15. august 2022. 

Rettsakten ble sendt på kort høring til maritime arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og ble ellers lagt ut på Miljødirektoratets nettsider. Det ble ikke mottatt merknader.

Rettsakten ble forelagt SU Miljø ved skriftlig prosedyre (13.06 - 27.06.2022). Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/91
Basis rettsaktnr.: 2019/883
Celexnr.: 32022R0091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2022
Frist returnering standardskjema: 11.07.2022
Dato returnert standardskjema: 28.06.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2022
Høringsfrist: 15.08.2022
Frist for gjennomføring: