Skipsavfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket avfall

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/92 av 21. januar 2022 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/883 med hensyn til metoder for innsamling av overvåkingsdata og formatet for å rapportere passivt oppfisket avfall

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/92 of 21 January 2022 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council as regards monitoring data methodologies and the format for reporting passively fished waste

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2022

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten er fastsatt i EU med ikrafttredelsesdato 13. februar 2022, og er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/92 av 21. januar 2022 inneholder bestemmelser om overvåkingsmetode og rapporteringsformat for passivt oppfisket avfall. Bakgrunnen for forordningen er at medlemsstatene etter skipsavfallsdirektivet artikkel 8 nr. 7 er forpliktet til å sikre at overvåkningsdata om omfang og mengde oppfisket avfall samles inn og rapporteres til Kommisjonen. Forordningen skal sikre at medlemsstatenes innsamling og rapportering av data skjer på en harmonisert måte slik at opplysningene blir sammenlignbare på tvers av statene.

Gjennomføringsforordningen gir nærmere bestemmelser om medlemslandenes årlige rapportering av data om volum og mengde passivt oppfisket avfall fra fiskefartøy. Kommisjonen skal, på grunnlag av disse overvåkingsdataene, publisere en første rapport innen 31. desember 2022 og deretter hvert annet år.

Art. 2 pkt. 4 i direktivet legger til grunn følgende definisjon av oppfisket avfall: "passively fished waste" means waste collected in nets during fishing operations. Definisjonen omfatter fiskeredskaper som er forlatt, tapt eller på annen måte kasserte (ALDFG) og annet marint avfall. Metoden for innsamling av data om volum og mengde passivt oppfisket avfall fra medlemsstatene skal være i samsvar med Eurostats manual for avfallsstatistikk. Rapportene legges direkte inn i elektroniske portaler/databaser hos EU-kommisjonen innen 12 måneder etter utløpet av rapporteringsåret. Samtidig informeres ESA om at rapporteringen er utført i henhold til rapporteringsforpliktelser i den aktuelle rettsakten.

Forordningen beskriver hvordan mengden oppfisket avfall skal beregnes. Medlemslandene skal rapportere total mengde på vekt og volum, og kan rapportere på ulike fraksjoner. I tillegg tillater forordningen at avfall som omfatter ALDFG, også kan rapporteres separat.

Det er ikke alltid mulig eller kostnadseffektivt å måle både vekt og volum av oppfisket avfall. Medlemslandene kan velge å anslå vekt som en funksjon av volum eller volum som funksjon av vekt ved hjelp av et estimat på avfallstetthet som passer til omstendighetene.

Oppfisket avfall skal rapporteres i samsvar tabell 1 i vedlegget. De obligatoriske og frivillige fraksjonene for rapportering av oppfisket avfall er angitt i tabell 2. Rapporteringsformatet for oppfisket avfall og metoden for aggregering er angitt i tabell 3.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Nytt skipsavfallsdirektiv er foreslått gjennomført i forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20. Ved innlemmelse i EØS-avtalen vil forordning 2022/92 måtte gjennomføres i norsk rett, og det er naturlig at dette gjøres ved endring av forurensningsforskriften kapittel 20.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen presiserer myndighetenes forpliktelser etter art. 8 nr. 7 i direktiv (EU) 2019/883. For å sikre en harmonisert innsamling og rapporterering på data på oppfisket avfall fra fiskefartøy skal medlemslandene sørge for at metoden for innsamling er i samsvar med Eurostats manual for avfallsstatistikk. For fiskefartøy med bruttotonn (bt) 300 eller mer og over 45 meter, må myndighetene sørge for å oppdatere standardskjemaet for melding om avfallslevering til mottaksanlegg i havner (nytt vedlegg III). Fiskefartøyene skal sørge for at meldingen gis i SafeSeaNet Norway. For fiskefartøy under bt 300 og 45 meter skal innsamling av data være basert på en av følgende metoder: (a) undersøkelser; (b) administrative eller andre kilder; (c) prosedyrer for statistiske estimering; d) en kombinasjon av metodene nevnt i bokstav (a), (b) og (c). Myndighetene må tilrettelegge for at innsamling av data kan gjennomføres basert på de nevnte metodene.

Det forventes å medføre både økonomiske og administrative konsekvenser for myndighetene fordi det må etableres et nytt system for innsamling av data på oppfisket avfall fra fiskefartøy under 300 bt eller 45 meter, basert på metodene nevnt i forordningen. Ifølge Fiskeridirektoratet er det registrert i underkant 6000 fiskefartøy i Norge, hvorav ca. 150 er over 300 bt eller mer og over 45 meter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er sendt på høring med frist 15. august 2022. 

Rettsakten ble sendt på kort høring til maritime arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og ble ellers lagt ut på Miljødirektoratets nettsider. Det ble ikke mottatt merknader. 

Rettsakten ble forelagt SU Miljø ved skriftlig prosedyre (13.06 - 27.06.2022). Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/92
Basis rettsaktnr.: 2019/883
Celexnr.: 32022R0092

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2022
Frist returnering standardskjema: 11.07.2022
Dato returnert standardskjema: 28.06.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2022
Høringsfrist: 15.08.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker