Skipsavfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om risikobasert utvelgelse av skip for inspeksjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/90 av 21. januar 2022 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/883 med hensyn til de detaljerte elementene i Unionens risikobaserte utvelgelsesmekanisme for valg av skip til inspeksjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/90 of 21 January 2022 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council as regards the detailed elements of the Union risk-based targeting mechanism for selecting ships for inspection

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2022

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten er fastsatt i EU med ikrafttredelsesdato 13. februar 2022, og er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2019/883 (skipsavfallsdirektivet) fastsetter regler om levering og mottak av avfall fra skip i havner i Europa, samt om håndheving av disse reglene. Direktivets artikkel 10 og 11 fastsetter at statene skal gjennomføre inspeksjoner av skip for å verifisere at disse oppfyller direktivets krav, samt hvor mange skip som skal kontrolleres hvert år.

Valg av skip for tilsyn skal etter artikkel 11 nr. 2 baseres på en risikobasert utvelgelsesmekanisme som skal utarbeides på EU-nivå, og det er fastsatt at kommisjonen skal vedta en gjennomføringsrettsakt som fastsetter de nærmere elementene i den risikobaserte utvelgelsesmekanismen. Dette skal sikre harmonisering av inspeksjoner og likebehandling av skip i de ulike europeiske havnene.

Kommisjonen har ved gjennomføringsforordning 2022/90 fastsatt de nærmere kriteriene som skal vektlegges ved valg av skip for tilsyn, og hvilken vekt de ulike kriteriene skal ha når det gjelder å kategorisere skip som hhv. «høy», middels», «lav» og «minimal» risiko. Forordningen fastsetter i artikkel 2 at ved valg av skip for tilsyn skal skip med høyere risikokategori prioriteres, men også at 1 % av antallet skip som skal kontrolleres hvert år skal utvelges tilfeldig.

De nærmere kriteriene, vekten og hvordan ulike kriterier skal konverteres fremgår av forordningens vedlegg. Kriteriene er fastsatt ut fra en vurdering av at disse gir en indikasjon, i større eller mindre grad, på risikoen for at det aktuelle skipet ikke oppfyller forpliktelsene i skipsavfallsdirektivet.

Kriteriene som er satt opp er manglende oppfyllelse eller indikasjoner på manglende oppfyllelse av kravene i tilknytning til levering av avfall, tiden som har gått siden forrige inspeksjon, om det finnes rapporter om tidligere brudd på regelverket, hva som er forrige og neste anløpshavn, om det finnes et registrert unntak for det aktuelle skipet, om det har vært registrert en rapport om en hendelse i tilknytning til avfall og ellers informasjon om skipet i systemene SafeSeaNet og THETIS-EU. Kriteriene som automatisk gir skip risiko «høy», er rapporter om brudd på kravet om å levere avfall i havn og rapporter om hendelse i tilknytning til avfall i SafeSeaNet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Nytt skipsavfallsdirektiv er foreslått gjennomført i forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20. Ved innlemmelse i EØS-avtalen vil forordning 2022/90 måtte gjennomføres i norsk rett, og det er naturlig at dette gjøres ved endring av forurensningsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen legger plikter på myndighetene, og antas å ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen som går ut over det at skip som besøker europeiske havner allerede er underlagt tilsyn på dette området.

Økonomiske og administrative konsekvenser for myndighetene er begrenset til å gjennomføre forordningen i regelverk, samt innføre ny metodikk for utvelgelse av skip i Sjøfartsdirektoratets interne prosedyrer. Utvelgelse av skip vil støttes av tilsynssystemet Thetis-EU PRF når dette er klart fra EUs side, og vil dermed medføre en forenkling når det gjelder planlegging av tilsyn.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er sendt på høring med frist 15. august 2022. 

Rettsakten ble sendt på kort høring til maritime arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Det ble ikke mottatt merknader. 

Rettsakten ble forelagt SU Miljø ved skriftlig prosedyre (13.06 - 27.06.2022). Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/90
Basis rettsaktnr.: 2019/883
Celexnr.: 32022R0090

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.03.2022
Frist returnering standardskjema: 08.07.2022
Dato returnert standardskjema: 28.06.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2022
Høringsfrist: 15.08.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker