Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringer og rettelser til administrative krav

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/195 av 11. februar 2022 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 med hensyn til opplysningsdokumentet, kjøretøyets godkjenningsdokumenter, testresultatskjemaet og samsvarssertifikater i papirformat

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/195 of 11 February 2022 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2020/683 as regards the information document, the vehicle approval certificates, the test result sheet and the certificates of conformity in paper format

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 11 februar 2022 og kom til anvendelse i EU fra 6. mars 2022. 

Forordningen var på nasjonal høring sommeren 2022. 

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen 23.09.22, beslutning nr. 232/2022. Endringsforskrift ble vedtatt samme dag og Form 1 ble sendt ESA 24.09.22.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2022/195 endrer og retter gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 når det gjelder opplysningsskjema og øvrige attester/vedlegg som brukes i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy.

Bakgrunnen for endringene er at CO2-opplysningene i skjemaet med virkning fra 1. januar 2021 utelukkende har vært gitt på grunnlag av ny prøveprosedyre WLTP (Wordwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), og det er derfor nødvendig å fjerne henvisningene til NEDC (gammel prøveprosedyre). Videre har innføringen av forordning (EU) 2017/2400 medført behov for visse nye punkter i relevant dokumentasjon, bl.a. knyttet til CO2-utslipp og tunge kjøretøys drivstofforbruk (herunder henvisning til VECTO-beregning av CO2 for tunge kjøretøy og busser).  

Forordning (EU) 2022/195 består av 2 artikler og 2 vedlegg.

Forordning (EU) 2022/195 vedlegg I medfører bl.a. følgende endringer i vedleggene til forordning 2020/683:

  • Vedlegg I  - her settes det inn henvisning til forordning (EU) 2017/2400, VECTO. Videre er det satt inn nye forklarende punkter om henvisning til forordning (EU) 2019/631 og presisering om at forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 oppheves.  
  • Vedlegg III -  i den individuelle EU-godkjenningsattesten og den nasjonale godkjenningsattesten er er er det gjort endrigner i opplysningskjema med henvisning tll nye punkter fra 49.1 til. 49.7  for bil klasse M2, M3 , N2, og N3 når det gjelder type kjøretøy, CO2 opplysninger mv. 
  • Vedlegg IV - i pkt 2.1.1. blir det henvist til Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP). Punkt 3.5, hvor det tidligere er henvist til New European Driving Cycle ( NEDC), utgår.
  • Vedlegg VIII - det blir foretatt endringer når det gjelder ferdigoppbygde og etappevis oppbygde kjøretøy, opplysninger knyttet til vekt, frontareal, rullemotstand mv. I del 2 er henvisningene endret fra NEDC til WLTP for kjøretøykategori M1. Videre er det foretatt endringer i punkt 49 når det gjelder opplysninger om elektriske og elektriske hybrid kjøretøy. 
  • Endringene omtalt ovenfor kommer til anvendelse fra 1. januar 2023.

Forordning (EU) 2022/195 vedlegg II inneholder de konkrete endringer av opplysningsskjemaene som brukes i forbindelse med EU-typegodkjenning. 

EU-hjemmel:

Forordning (EU) 2022/195 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 291.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2020/683 er foreløpig ikke implementert i norsk rett, men vil etter planen bli inntatt i ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil som vil bli vedtatt og tre i kraft 1. oktober 2022. Forordning (EU) 2022/195 vil bli implementert i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative kostnader utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil gå via EFTA's hurtigprosedyre, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget.

.

Vurdering

Forordningen anses å være relevant og akseptabel for Norge. 

Andre opplysninger

Norge har vært representert i EU's tekniske komité for kjøretøy (TCMV), hvor forordningen har vært drøftet. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/195
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0195

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2022
Frist returnering standardskjema: 05.05.2022
Dato returnert standardskjema: 05.02.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 232/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.09.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 24.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.09.2022