Utfyllende bestemmelser til IFR om K-faktoren "avkrevd clearingmargin"

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/244 av 24. september 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2033 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for presisering av samlet margin til beregning av K-faktoren "avkrevd clearingmargin" (K-CMG) 

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/244 of 24 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the amount of total margin for the calculation of the K-factor ‘clear margin given’ (K-CMG)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at forordning 2019/2033 (Investment Firm Regulation - IFR) tas inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler til forordning 2019/2033 om krav til verdipapirforetak (Investment Firm Regulation, IFR).

IFR fastsetter kapitalkrav til verdipapirforetak basert på summen av en rekke "K-faktorer", som hensyntar de ulike risikoene som verdipapirforetakets virksomhet medfører. Blant annet skal verdipapirforetak som driver med handel for egen regning anvende en av de to K-faktorene "netto posisjonsrisiko ("net position risk", K-NPR) og "avkrevd clearingmargin" ("clearing margin given", K-CMG). Verdipapirforetaket kan velge å benytte K-CMG for alle posisjoner eller på porteføljebasis. K-CMG skal beregnes som det tredje høyeste beløpet som i løpet av de siste tre månedene daglig er stilt som margin/sikkerhet overfor et clearingmedlem.

Forordningen gir utfyllende regler om beregningen av den samlede marginen som er avkrevd, og om de nærmere vilkårene for å anvende K-CMG på porteføljebasis. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er utfyllende til forordning 2019/2033 (IFR) som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Ikrafttredelsestidspunktet må tilpasses slik at rettsakten tidligst trer i kraft samtidig som IFR i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/244
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2033
Celexnr.: 32022R0244

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.10.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: