Utfyllende bestemmelser til IFR om rapportering og offentliggjøring

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2284 av 10. desember 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2033 for så vidt gjelder verdipapirforetaks tilsynsmessige rapportering og offentliggjøring

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2284 of 10 December 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting and disclosures of investment firms

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at forordning 2019/2033 (Investment Firm Regulation - IFR) tas inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler til forordning 2019/2033 om krav til verdipapirforetak (Investment Firm Regulation, IFR).

IFR krever at verdipapirforetak skal offentliggjøre nærmere bestemt informasjon om deres ansvarlige kapital. Videre skal verdipapirforetak jevnlig rapportere til tilsynsmyndigheten om kapitalforholdene i foretaket.

Forordningen gir utfyllende regler om hvordan offentliggjøringen og rapporteringen til tilsynsmyndigheten skal gjøres, og fastsetter skjemaer som skal benyttes for disse formål.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen viderefører offentliggjørings- og rapporteringskrav som gjelder for verdipapirforetak i dag, med nødvendige endringer for å reflektere det nye kapitalkravsregimet for verdipapirforetak. Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er utfyllende til forordning 2019/2033 (IFR) som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Ikrafttredelsestidspunktet må tilpasses slik at rettsakten tidligst trer i kraft samtidig som IFR i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2284
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2033
Celexnr.: 32021R2284

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.11.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: