Utfyllende bestemmelser til kapitalkravsforordningens artikkel 18 om konsolideringsmetoder

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/676 3. desember 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av betingelsene for når konsolidering skal foretas i tilfellene omhandlet i nevnte forordnings artikkel 18 nr. 3-6 og nr. 8

Commision Delegated Regulation (EU) 2022/676 of 3 December 2021 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the conditions in accordance with which consolidation is to be carried out in the cases referred to in Article 18(3) to (6) and Article 18(8) of that Regulation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Den delegerte kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsforordningen artikkel 18 om konsolideringsmetoder. Foretak skal anvende full konsolidering for datterforetak. Denne delegerte kommisjonsforordningen presiserer vilkårene for når og hvordan ulike konsolideringsmetoder skal anvendes i andre tilfeller.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0676

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: