Utfyllende bestemmelser til MiFIR om justering av likviditetsterskler og handelsprosentiler for instrumenter som ikke er egenkapitalinstrumenter

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/629 av 12. januar 2022 om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2017/583 med hensyn til justering av likviditetstersklene og handelsprosentilene som brukes til å bestemme størrelsen som er spesifikk for instrumentet, og som får anvendelse på visse instrumenter som ikke er egenkapitalinstrumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/629 of 12 January 2022 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2017/583 as regards adjustment the liquidity thresholds and trade percentile used to determine the size specific to the instrument applicable to certain non-equity instruments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett i verdipapirforskriften.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gjelder den gradvise innfasingen av transparenskrav for obligasjoner, strukturerte finansieringsprodukter, utslippskvoter og derivater etter delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 (RTS 2). I følge RTS 2 skal transparenskravene innføres trinnvis og denne kommisjonsforordningen, (EU) 2022/629, er tredje steg i prosessen. Kommisjonsforordningen medfører at flere instrumenter omfattes av transparenskravene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift er tatt inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/629
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0629

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 01.01.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 250/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 28.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: