Utfyllende bestemmelser til MiFIR om tilsynet med datarapporteringstjenester

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/466 of 17 December 2021 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council by specifying criteria for derogation of the principle that approved publication arrangements and approved reporting mechanisms are supervised by the European Securities Markets Authority

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/466 of 17 December 2021 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council by specifying criteria for derogation of the principle that approved publication arrangements and approved reporting mechanisms are supervised by the European Securities Markets Authority

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.05.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til bestemmelser i MiFIR (Forordning (EU) 600/2014) vedrørende autorisasjon og tilsynet med leverandører av datarapporteringstjenester. MiFIR ble endret ved Forordning (EU) 2019/2175 som overførte kompetanse til å autorisere og føre tilsynet med leverandørene av  datarapporteringstjenester (konsolidert offentliggjøringssystem, godkjent offentliggjøringsordning (APA) og godkjent rapporteringsordning (ARM)) fra nasjonale tilsyn til ESMA. Forordningen behandlet i dette notatet gjør unntak fra at det er ESMA som skal autorisere og føre tilsynet med APAs og ARMs dersom deres virksomhet har begrenset betydning for det indre markedet. Hvorvidt de skal anses å ha begrenset betydning vil avhenge av hvor stor andel av deres kunder som er etablert i et annet medlemsland, samt hvor stor virksomheten deres er.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir utfyllende regler til bestemmelser som ikke er inntatt i EØS-avtalen ennå (endringsforordning 2019/2175). Etter innlemmelse i EØS-avtalen, vil reglene kunne gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Finanstilsynet har i dag ingen leverandører av datarapporteringstjenester under tilsyn, og forordningen vil derfor ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser for Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Det er til vudering hvorvidt det vil være behov å tilpasse ikrafttredelsestidspunktet. Forordningen gir utfyllende regler til bestemmelser som ikke er inntatt i EØS-avtalen ennå (endringsforordning 2019/2175).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/466
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0466

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2022
Frist returnering standardskjema: 14.07.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: