Utfyllende tekniske regler (RTS) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (kapitalkravsforordningen, CRR) vedrørende presiseringer av vurderingsmetoder for tilsynsmyndigheter ved vurdering av finansinstitusjoners etterlevelse av...

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/439 av 20. oktober 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av vuderingsmetoden som kompetente myndigheter skal benytte ved vurdering av kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks samsvar med kravene til bruk av den interne kredittvurderingsmetoden

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/439 of 20 October 2021 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the specification of the assessment methodology competent authorities are to follow when assessing the compliance of credit institutions and investment firms with the requirements to use the Internal Ratings Based Approach

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utfyllende regler (RTS) til kapitalkravsforordningen (CRR) vedrørende tilsynsmyndigheters vurdering av finansinstitusjoners etterlevelse av kravene for å kunne anvende internmodell for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko (IRB-metoden).

Rettsakten gjelder tilsynsmyndighetenes vurderinger av søknader om tillatelse til å benytte IRB-metoden, søknader om å anvende IRB-metoden på nye porteføljer eller engasjementskategorier, søknader om vesentlige endringer i gjeldende tillatelser og modeller, samt tilsynsmyndighetenes oppfølging av foretakenes bruk av IRB-metoden i henhold til CRD IV-direktivet (direktiv 2013/36).

Det presiseres at det er viktig at å forsikre en konsistent vurdering av kravene til IRB-metoden på tvers av land i EU. Tilsynsmyndighetene må utøve skjønn i disse vurderingene. Rettsakten spesifiserer minimumskriteriene for tilsynsmyndighetenes kontroll av etterlevelse av kravene for å anvende IRB-metoden, samtidig som de fastsetter en forpliktelse for tilsynsmyndigheter til å kontrollere andre kriterier som de finner nødvendig for å oppfylle kravene til etterlevelse.  

I henhold til kapitalkravsforordningen skal IRB-modellene anvendes i risikostyring, kredittbeslutninger, kapitalallokering og selskapsstyring (anvendelsekravet). Det fremgår av rettsakten at dersom det anvendes andre risikoparametere i disse prosessene enn de som benyttes til kapitalkravsberegninger, bør det kontrolleres at de er velbegrunnet. Det stilles også krav til at tilsynsmyndigheter etterser at foretaket i minst tre år har anvendt ratingsystemer som i stor grad samsvarer med kravene til bruk av IRB-metoden (erfaringskrav), herunder at det har vært implementert i institusjonens relevante prosesser, validert og revidert av internrevisjonen.

Rettsakten stiller spesifikke krav til kontroll av institusjonenes validering av IRB-modellene. Ettersom IRB-modellene og deres kvalitet i vesentlig grad påvirker beregningsgrunnlaget for kapitalkravet skal det kontrolleres at valideringen av IRB-systemet foretas årlig.  Tilsynsmyndighetene skal også kontrollere at valideringsfunksjonen i finansinstitusjonene er tilstrekkelig uavhengig, gir en objektiv vurdering av systemet . Alle områder av IRB-systemet skal også være omfattet interne revisjoner og tilsynsmyndighetene skal kontrollere at internrevisjonen gjennomføres årlig.

Rettsakten spesifiserer også flere kontroller som skal gjennomføres i vurderingen av IRB-modellene.  For modeller for misligholdsannsynlighet (PD-modeller) skal tilsynsmyndighetene blant annet vurdere om PD-estimatene representerer et langsiktig gjennomsnitt og at estimatene hensyntar observasjoner fra økonomiske nedgangstider.  Tilsynsmyndighetene skal også vurdere om finansinstitusjonenes definisjon av mislighold er i henhold til kapitalkravsforordningen.

For modeller for tap gitt mislighold (LGD-modeller) skal tilsynsmyndigheter blant annet kontrollere at LGD-estimater er basert på observert LGD innenfor homogene risikoklasser. Tilsynsmyndigheter skal også vurdere om LGD-estimatene representative for økonomisk nedgangstid, dersom disse estimatene er mer konservative enn et langsiktig gjennomsnitt. Tilsynsmyndighetene skal videre vurdere metodene som finansinstitusjonene anvender for engasjementer som er i mislighold.

Rettsakten presiserer at tilsynsmyndighetene skal vurdere om finansinstitusjonene har tillagt IRB-estimatene tilstrekkelig sikkerhetsmargin som følge av mangler i datagrunnlag eller metoder anvendt i estimeringen og usikkerhet som følge av endringer i retningslinjer for utlån eller gjenvinning.

Datakvalitet, presisjonsnivå for estimering av risikoparametere, og korrekt beregning av kapitalkravsgrunnlaget under IRB-metoden er avhengige pålitelige IT-systemer. Det er derfor i henhold til de tekniske reglene tilsynsmyndighetenes oppgave å kontrollere at finansinstitusjonenes IT-systemer er pålitelige og at IT-infrastrukturen er robust.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

De tekniske reglene (RTS) er en presisering av tilsynsmyndighetenes metoder for å vurdere finansinstitusjoners etterlevelse av kravene til anvendelse av internbaserte rating metoder(IRB).  Finanstilsynets tilsyn med finansinstitusjonenes interne ratingbaserte modeller er i henhold til RTS`en.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/439
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0439

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: