Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/704 av 5. mai 2022 som endrer og korrigerer visse vedlegg av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/704 of 5 May 2022 amending and correcting certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • 10., 12. og 19. april 2022 - Alberta
 • 13. april 2022 - Ontario
 • 14. april 2022 - Alberta og Quebec
 • 15. april 2022 - British Columbia
 • 21. april 2022 - Ontaio og Quebec

Myndighetene i Storbritannia har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • 13. april 2022 - Tedburn St Mary, Teignbridge, Devon i England
 • 22. april 2022 - Ilkeston, Erewash, Derbyshire i England

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • 13. april 2022 - state of Kansas
 • 14. april 2022 - state of Idaho og state of Indiana
 • 15. april 2022 - state of Pennsylvania og state of Wisconsin
 • 19. april 2022 - state of Colorado, state of Minnesota og state of North Dakota
 • 20. april 2022 - state of Idaho, state of Indiana, state of Minnesota, state of Montana og state of Pennsylvania
 • 21. april 2022 - state of Iowa, state of Minnesota og state of North Dakota
 • 22. april 2022 - state of Minnesota og state of Pennsylvania
 • 23. april 2022 - state of Minnesota
 • 25. april 2022 - state of Utah
 • 26. april 2022 - state of North Dakota og state of Pennsylvania

Myndighetene i Canada, Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada, Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra berørt områdene.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at 15 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa på nå er bekjempet. Kommisjonen har vurdert den innsendte dokumentasjonen og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Forordning (EU) 2022/649 endret radene med oppføring for sonen GB-2.44 i vedlegg V og XV av forordning (EU) 2021/404. En feil i denne endringen er oppdaget og korrigeres med denne rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/704
Celexnr.: 32022R0704

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.05.2022
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: