Vet - oppheve beskyttelsesvedtak EIA Romania

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/701 av 4. may 2022 som opphever besluting 2010/346/EU om beskyttelsestiltak mot infeksiøs anemi hos hest i Romania

Commission Implementing Decision (EU) 2022/701 of 4 May 2022 repealing Decision 2010/346/EU on protective measures with regard to equine infectious anaemia in Romania

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever beslutning 2010/346/EU om beskyttelsestiltak mot infeksiøs anemi hos hest i Romania. Bakgrunnen for rettsakten er at sykdommen nå er bekjempet i Romania og det har gått mer enn 12 måneder siden forrige tilfelle i landet. I tillegg er bakenforliggende rettsakter som beslutningen er hjemlet i opphevet av AHL-pakken.

Infeksiøs anemi hos hest er en listeført sykdom under dyrehelseforordningen (EU) 2016/429. Den er kategorisert som D-sykdom. Dette betyr at det stilles handelskrav mot sykdommen ved forflytning av hest innen EØS i forordning (EU) 2020/688. Det vurderes at disse bestemmelsene er tilfredsstillende for å hindre spredning av infeksiøs anemi hos hest fra Romania gitt situasjonen i landet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutning 2010/346/EU er gjennomført i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania. Denne forskriften må oppheves.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at rettsakten medfører minimale økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/701
Celexnr.: 32022D0701

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.05.2022
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: